Aktuální možnosti

Přehled dotací pro obce k 15.9.2021
Přehled dotací pro NNO, spolky k 15.9.2021


Ministerstvo životního prostředí v Národním programu Životní prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 4/2021 Výsadba stromů – individuální projekty.

Výzva je určena pro všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí a organizačních složek státu.

Podíl dotace je 100 %, min. 151 000,- Kč, max. 250 000,- Kč. 

Dotace je určena na pořízení sazenic stromů, na zajištění závlahy, na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci podporovaných opatření, na zajištění publicity.

Více o výzvě: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=94 a v zde . 


 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v Integrovaném regionálním operačním programu výzvu na sociální infrastrukturu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v Integrovaném regionálním operačním programu výzvu č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. Cílem výzvy je podpora sociální infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností. Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních a komunitních pobytových sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb a práce s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, případně zdravotně postižených osob.

Podpořené aktivity nesmí vést k diskriminaci a segregaci žádné ze sociálně znevýhodněných skupin.

Z této výzvy nelze podpořit sociální službu domovy pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou mj. obce, organizace zřizované/zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované/zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000,- Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 60 000 000,- Kč.

Dotace činí 90 %, popř. 95 % podle žadatele.

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023.

Žádosti musí být podány do 3.2.2022, do 14:00.

Více informací zde: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-101-soc-infrastruktura-energ-narocnost

  


 

Erasmus+ (2021-2027)

Byla vyhlášena výzva v rámci mezinárodního programu Erasmus+ (2021-2027) na rok 2021.

Mobilita jednotlivců – klíčová aktivita 1

Termín pro podání žádostí: do 11.5.2021, 12:00

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit i zaměstnanci mateřských, základních a středních škol včetně speciálních, uměleckých a odborných. Stipendium je možné využít na výukové pobyty, školení, kurzy či stínování v hostující instituci ze zemí EU.

Mezi oprávněné účastníky patří učitelé, vedoucí škol a všichni ostatní nepedagogičtí odborníci a zaměstnanci pracující ve školním vzdělávání.

Doba trvání projektu: od 6 do 18 měsíců.

Možné vycestování: od 2 dnů do 2 měsíců.

Náklady spojené s mobilitou se hradí paušálním příspěvkem, který na základě projektového rozpočtu poskytuje Evropská komise.

Grant se skládá z následujících rozpočtových položek:

  • Cestovní náklady
  • Pobytové náklady
  • Náklady na organizaci mobilit
  • Náklady na účastníky se specifickými potřebami
  • Jazyková příprava/kurzovné
  • Mimořádné náklady

Další informace

Více informací zde: https://www.dzs.cz/ a zde: https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty

Upozorňujeme, že 14.4.2021 se koná webinář pro předkládání žádostí v klíčové aktivitě 1 (https://www.dzs.cz/udalosti).


  

Výzva Letní kempy 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu Letní kempy 2021 na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

Dotace dle této Výzvy jsou poskytovány na realizaci letních kempů, které přispívají k naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ přijaté usnesením vlády č. 1062 ze dne 19. 10. 2020.

Oprávněným žadatelem je spolek, nadace nebo nadační fond, ústav, OPS, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti, veřejná a soukromá vysoká škola, právnická osoba vykonávající činnost střediska volného času.

Letní kemp může být realizován formou příměstských kempů i kempů realizovaných mimo bydliště dětí s možností přespání, v tomto případě však bez nároku na vyšší úhradu nákladů.

Minimální požadovaná výše dotace: 180 000 Kč/60 000 Kč (dle oprávněného žadatele)

Dotaci je možné použít pouze na realizaci letního kempu o alespoň 15 závazně přihlášených dětech.

Na každý realizovaný letní kemp bude poskytnuta dotace nejvýše v částce: 45 000 Kč/15 000 Kč (dle oprávněného žadatele).

Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021.

Další informace zde a na https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021.


 

Vyhlášení výzvy pro neziskové organizace v programu Active Citizens Fund

V programu Active Citizens Fund byl vyhlášen akční grant na posílení neziskových organizací. Akční granty mají umožnit neziskovým organizacím rychle a efektivně posílit svoje digitální kompetence a zvýšit používání digitálních nástrojů.

Cílem je pomoci občanskému sektoru digitalizovat se – lépe využívat technologie pro svou práci, organizaci aktivit, komunikaci s cílovými skupinami a řízení lidí i své činnosti v online prostoru. Podpořené organizace musí prokázat, v jakých oblastech a aspektech zefektivní svoji práci a zvýší svou připravenost na práci v online prostředí.

Akční grant je poskytován ve výši od 1 000 do 3 000 EUR (zhruba 30 – 70 000,- Kč) a to na projekt v délce od 1 – 12 měsíců.

Smyslem výzvy je pomoci neziskovým organizacím digitalizovat se – tj. aby neziskové organizace:

  1. cíleně a efektivněji používaly digitální nástroje pro svou práci, aktivity, služby;
  2. více využívaly technologie pro nabídku svých služeb (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení cílových skupin a dostupnost služeb;
  3. více využívaly technologie jako nástroje pro aktivní občanství (tzv. civic tech), které umožní širší zapojení lidí do fungování a rozhodování obce, zlepší dostupnost úřadů apod.

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, v daném roce je stanoven pouze jeden termín – tzn. vyhodnocují se vždy všechny žádosti podané do 31. 5. daného roku (tj. podané do 23:59 hodin dne 31. 5. 2021, 31. 5. 2022 nebo 31. 5. 2023).

Více informací zde: https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/, část Výzva Akční granty - zaměření 5 (Posílení neziskových organizací)


 

MAS Brána Vysočiny se zapojila do možnosti čerpání z prostředků Modernizačního fondu

MAS Brána Vysočiny má zájem o navýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na svém území a proto předložila na Státní fond životního prostředí ČR projektový záměr do Programu „Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) financovaného z prostředků Modernizačního fondu. Díky tomu můžeme v našem území předkládat žádosti o podporu do výzev, které budou vyhlášeny od roku 2021.

V rámci projektového záměru jsme navrhli výstavbu nových fotovoltaických elektráren (FTE) a výstavbu geotermálních zdrojů energie, a to včetně možnosti akumulace elektrické energie.

Instalace FVE a geotermálních zdrojů (tepelná čerpadla) bude provedena zejména na budovách a nevyužitých pozemcích ve vlastnictví obcí, průmyslových podniků a dalších subjektů, které se na území MAS nachází. Budou vybrány vhodné plochy - střechy i fasády veřejných budov (radnice, školy, tělocvičny, kulturní domy, domy seniorů apod), průmyslových a zemědělských objektů (stáje, sklady, továrny, obchody, parkoviště) a dalších objektů (vodojemy, ČOV, rekultivované skládky, parkoviště, odpadové dvory, protihlukové stěny…).

Cílem je čistá výroba cca 0,25 KW/1 obyvatel MAS do konce roku 2030.

Na výstavbu nových obnovitelných zdrojů energie jsme si požádali o 268 mil. Kč a na systém akumulace elektrické energie o 150 mil. Kč. Celkem chceme na našem území podpořit projekty za 418 mil. Kč, které budou realizovat obce (např. sdílená výrobna elektrické energie), veřejnost (např. komunitní energie), podnikatelé (např. výroba elektrické energie pro provoz), domácností (např. domácí elektrárny). Z Modernizačního fondu je možné čerpat finance do konce roku 2030.

Už v tomto roce budeme plánovat setkání k problematice obnovitelných zdrojů a možnostem čerpání dotací z Modernizačního fondu.


 

Výzva pro ZŠ a MŠ

MF ČR vyhlásilo výzvu VPS – 228 - 3 - 2021 k předložení žádostí o dotaci v roce 2021 z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), včetně zázemí, vyjma: venkovních hřišť, komerčních prostor a prostor, které neslouží zabezpečení školní a předškolní výuky, výstavby nově zřizovaných zařízení školní i předškolní výuky.

Žadatelem o dotaci může být obec do 3 000 obyvatel nebo DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000 tisíc obyvatel. Obec musí být vlastníkem předmětného majetku a zřizovatelem školy nebo školského zařízení; DSO musí být zřizovatelem školy nebo školského zařízení a vlastníkem předmětného majetku nebo se jedná o majetek vložený členskou obcí podle stanov svazku obcí.

Maximální dotace na akci je 20 mil. Kč, přičemž obec nemůže podat více žádostí o dotaci v rámci této dotační výzvy. Minimální výše dotace na akci celkem je 600 tis. Kč.

Dotace musí být vyčerpána v roce 2021 a nelze ji rozdělit do dalších let.

Akce musí být ukončena do 2 let od vydání pravomocného stavebního povolení nebo jiného vyjádření stavebního úřadu k realizaci akce. V případě, že pravomocné stavební povolení nebo jiné vyjádření stavebního úřadu k realizaci akce bylo vydáno před datem vyhlášení výzvy, musí být akce ukončena do 2 let od data vyhlášení výzvy.

Minimální výše spoluúčasti příjemce dotace: 10 % z celkových nákladů akce.

Termín ukončení lhůty pro předložení úplné (všechny požadované údaje) a kompletní (všechny požadované přílohy) žádosti o dotaci je stanoven na 18. 4. 2021 23:59:00 hod.

Více informací: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29822


 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace na rok 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 1/2021/NNO pro nestátní neziskové organizace na rok 2021.

Cílem výzvy je podpořit nestátní neziskové organizace v souladu se státní dotační politikou vůči těmto organizacím v oblastech podpory schválených pro dané období a v souladu s Koncepcí Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu nestátních neziskových organizací v letech 2021 a 2022.

Jsou podporovány tyto oblasti:

1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb

2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení

3. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí

4. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni

Oprávněný žadatel o dotaci je stanoven v rámci jednotlivých oblastí podpory. Jedná se o spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

Z poskytnuté dotace lze hradit:

Þ osobní náklady včetně odvodů, které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu zaměstnancům a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti). Při stanovení konkrétní výše mzdy resp. odměny je příjemce dotace povinen přihlížet k úrovni mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž jsou aplikována nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších platných předpisů,

Þ ostatní náklady, nezbytné pro realizaci projektu, které jsou účetně evidované a ověřitelné na základě originálních účetních dokladů (provozní náklady, nemateriální náklady (služby), materiální náklady),

Þ úhrada členských příspěvků národním nebo evropským vládním i nevládním organizacím a institucím, a to maximálně do výše 20 % z celkových uznatelných nákladů projektu.

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % „celkových uznatelných nákladů schváleného projektu“.

Dolní limit dotace na jednu žádost činí 50 000,- Kč.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 5. března 2021 a končí dne 7. dubna 2021.

Více informací zde: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Dotace pro nestátní neziskové organizace 2021 (mmr.cz)


 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v rámci programu Podpora bydlení tři výzvy pro podávání žádostí o dotace, a to z podprogramů Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura. Žádosti budou přijímány do 9. dubna 2021 do 12 hod.

Výzva z podprogramu Podporované byty má dva dotační tituly, a to Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. Cílem výzvy je podpořit vznik Pečovatelských bytů nebo bytů v Komunitním domě seniorů, tj. podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace (věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života). Na výstavbu jednoho bytu lze získat dotaci až 600 tis. korun.
Výzva z podprogramu Bytové domy bez bariér je zaměřena na podporu odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a do výtahu a maximálně 800 tis. Kč v případě výstavby osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu.
Výzva z podprogramu Technická infrastruktura je zaměřena na podporu technické infrastruktury obcí, tj. výstavbu vodovodu, kanalizace a komunikace. Cílem je rozšířit nabídku zainvestovaných stavebních pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů. Maximální výše dotace je 80 tis. Kč na jeden stavební pozemek zainvestovaný z uvedeného podprogramu, na kterém následně vzniknou rodinné nebo bytové domy.

Více informací:
https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vyzvy-na-podporu-bydleni-jsou-vyhlaseny-prip
https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/program-podpora-bydleni-pro-rok-2021


 

Národní program Životní prostředí - Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v rámci Národního programu Životní prostředí - Výzva č. 6/2020: Projektová příprava – sucho a povodně.

Účelem dotace dle této výzvy je zajistit financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na projekty zaměřené na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou a revitalizace a renaturace vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

Takže pokud plánujete projekt se zaměřením na realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů či realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu, tak si můžete požádat o dotaci na projektovou přípravu.

Výše příspěvku je až 90 % celkových způsobilých výdajů, max. 5 mil. Kč a zároveň max. 4 % z investičních nákladů na plánované opatření OPŽP.

Zahájení příjmu žádostí: 3. 12. 2020 od 10:00 hod. Ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2021 do 14:00 hod. nebo do vyčerpání alokace. Realizace podpořených projektů: do 30. 6. 2022. Výzva je průběžná.

Více informací zde: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=86

Facebook