Co je to MAS a LEADER

Co je to MAS

Místní akční skupina (MAS) je právnická osoba nejčastěji občanského sdružení založené na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u MV ČR.

MAS se snaží koordinovat rozvoj venkova vytvořením integrované strategie místního rozvoje s ohledem na místní potřeby a potenciál. Na základě této strategie pak MAS vyhlašuje, posuzuje a vybírá jednotlivé typy aktivit a projektů, kterým následně zprostředkovává financování z výše zmíněných veřejných zdrojů. Žádosti o financování projektů mohou podávat občané či organizace působící na území obce, které bylo rozhodnutím zastupitelstva poskytnuto konkrétní MAS.

Co je to metoda Leader

Přístup LEADER je vymezen v článku 61 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a zahrnuje tyto prvky:
  • strategie místního rozvoje podle jednotlivých oblastí, určené pro řádně vymezená subregionální venkovská území;
  • partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni;
  • přístup zdola spojený s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám;
  • víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství;
  • uplatňování inovačních přístupů;
  • provádění projektů spolupráce;
  • vytváření sítí místních partnerství.
Hlavním přínosem metody Leader je způsob, jakým jsou akce rozvoje venkova realizovány a vzájemné propojeny.

Důležitost: metoda Leader oslovuje místní obyvatelstvo, jednotlivě a společně, nejen jako uživatele, ale rovněž jako subjekty a přispěvatele. Pracuje s emocemi a pocity a oceňuje osobní zkušenosti, sociální vazby a vnitřní hodnoty míst.
 
Odlišnost: metoda Leader chápe venkovské oblasti jako „rezervoáry charakteristických vlastností“. Místní aktéři sledují model rozvoje, který nese jejich vlastní zvláštní venkovské znaky, a posilují jedinečnost, kterou mohou přeměnit na konkurenční výhodu.

Dialog: zavedení zásady partnerství a rozvoje „zdola nahoru“ do praxe vyžaduje, aby místní partneři investovali mnoho času na to, aby dospěli k vzájemnému pochopení, našli vhodný společný jazyk, pochopili, co si myslí ostatní občané a proč dělají věci tak, jak dělají.
 
Demokracie: metoda Leader prostřednictvím místního partnerství poskytuje místním komunitám účinný a všestranný nástroj v rámci decentralizované správy.
 
Radost: je nemyslitelné, aby se lidé sešli a projednávali rozvojové strategie a projekty, aniž by komunikovali emotivně. Zkušenosti, které vedou k nepředpojatosti a které člověk získá s ohledem na druhé, jsou neocenitelné, a jak potvrzují mnozí místní aktéři – je to zábava!
 
 
Facebook