CSV - Tematická pracovní skupina KDŘ 2021-2023

Tematická pracovní skupina při NUTS 2 Jihovýchod (dále jen TPS) s názvem „Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství“

Cíl: poskytnout komunikační platformu zájemcům o problematiku krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a komunitou podporovaného zemědělství (KPZe). V rámci činnosti prezentovat na konkrétních příkladech úspěšně fungující distribuční systémy KDŘ a KPZ v podmínkách ČR; sdílet zkušenosti úspěšné partnerské spolupráce; souhrnně zpracovat rizika a limity (SWOT analýza), které negativně ovlivňují KDŘ a KPZ a které jsou důvodem doposud malého zájmu o čerpání finančních podpor z PRV.

V rámci svých aktivit TPS podpoří aplikaci a bude šířit informace k opatřením PRV, která mohou napomoci využívání výstupů tohoto programu.
Členové TPS: zemědělští podnikatelé, zástupci fungujících KDŘ/KPZ (provozovatelé/zákazníci), zástupci MZe + CSV, starostové aktivních obcí, zástupci místních akčních skupin, Jihomoravského kraje, státní správy, neziskových organizaci zabývající se KPZ, akademici, partneři CSV apod.

Délka trvání TPS: dvouleté (2020-2021); předpokládaný rozpočet 499 000 Kč bez DPH.

Činnost TPS bude řešena v rámci Regionálního ročního prováděcího plánu CSV RO SZIF Brno.

Činnost TPS:

· Informační, osvětové a ostatní činnosti vedoucí ke zlepšení znalostí KDŘ/KPZ; agro-kultury; péče o krajinu a její udržitelnost - semináře k propagaci úspěšných projektů KDŘ/KPZ; šíření informací k opatřením PRV 4.2.1, 16.4.1, 19.2.1, 19.3.1; sdílení dobré/špatné praxe. Podpora spolupráce samosprávy, MAS, KPZ – sdílení úspěšných projektů spolupráce PRV/LEADER.

· Metodika/praktická příručka – osvětová činnost s cílem podpory tvorby distribuční sítě dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci spolupráce KDŘ/KPZ zejména se zaměřením na uplatnění sezonních potravin a produktů.

· Exkurze v ČR - sdílení příkladů dobré práce KDŘ/KPZ; exkurze pro členy TPS případně pro další spolupracující subjekty.

· SWOT analýza/sběr negativních zkušeností z praxe, které jsou důvodem prozatímního nezájmu o čerpání finančních podpor z PRV/KDŘ.

· Přeshraniční spolupráce

MAS je iniciátorem a členem této TPS.

Seznam členů TPS

Ustavující zasedání proběhlo 21.4.2021. Byl schválen Jednací řád Tematické pracovní slupiny KDŘ a KPZ (TPS), zvoleno předsednictvo TPS a předseda TPS, došlo k představení projektu TPS a plánu činnosti i ke schválení rozpočtu TPS. Zápis ustavující jednání

23.6.2021 proběhlo on line další jednání TPS. Zápis

21.9.2021 on line setkání předsednictvo. Zápis

3.-4.11.2021 proběhne výjezdní setkání TPS u Litoměřic. Pozvánka

Prezentace:
Spolek živá obŽIVA
Farma Lukava KDŘ
Pořízení strojů prezentace MASIF

Facebook