Integrovaný regionální operační program

Výzva MAS č. 1 Infrastruktura vzdělávání            
Název a reg. číslo projektu Příjemce Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj   Datum ukončení realizace projektu   Popis projektu Fotografie
Vzdělávání v Galerii Patriot CZ.06.4.59/0.0/0.0 /16_075/0007417 Patriot energy s.r.o. 1 333 743,00 Kč 31.12.2019 Prostřednictvím projektu dojde k synergickému provázání výukových aktivit a expozice minerálů v Galerii Patriot. Žáci a studenti tak budou moci kromě odborného výkladu získat zajímavé informace z oboru geologie a činnosti člověka v přírodě s důrazem na ekologii. V rámci projektu budou provedeny drobné stavební úpravy stávajících, doposud nevyužitých prostor a pořízení vybavení tak, aby vznikl další prostor určený pro vzdělávání. Projekt zároveň řeší nabídku ucelené expozice minerálů ve vazbě na vzdělávací aktivity. Budou využity všechny nové moderní poznatky a technologie při tvorbě vzdělávacích prostor v souvislosti s atraktivností expozice minerálů. U návštěvníků tak dojde k prohloubení poznatků při aktuálním trendu zvyšujícího se zájmu společnosti o životní prostředí, soužití s přírodou a také mineralogie jako takové. Kapacita vzdělávacího zařízení bude 35 uživatelů.  
Uzpůsobení prostor Základní školy ZaHRAda vzdělávacím potřebám žáků CZ.06.4.59/0.0/0.0 /16_075/0007416   Základní škola ZaHRAda   1 900 000,00 Kč 30.9.2019 Celkovým výstupem projektu bude rekonstrukce jedné učebny školy a přilehlého zázemí, vytvoření dvou nových odborných učeben, včetně vybavení jednotlivých učeben. V rámci projektu budou řešeny i bezbariérové úpravy. Projekt řeší nevyhovující prostory pro vzdělávání svých žáků tak, aby po realizaci projektu mohl být úspěšně naplňován ŠVP školy "Tady rosteme".  
Výzva MAS č. 2 Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování            
Pořízení vozidel pro Oblastní charitu Tišnov CZ.06.4.59/0.0/0.0 /16_072/0009840   Diecézní charita Brno   552 698,60 Kč 30.9.2019 V současné době využívá pečovatelská služba 11 automobilů. Vozový park pečovatelské služby je do značné míry zastaralý, automobily vyžadují časté opravy, bývají delší dobu mimo provoz. Tím se zhoršuje schopnost dostát závazkům vůči uživatelům služby. V případě realizace projektu (pořízení 2 vozidel) bude zajištěna větší stabilita poskytovaných služeb. Ve službě bude možné zajistit péči o více klientů s ohledem na to, že se zkrátí doba, kterou pečovatelky stráví na cestě.  
Pořízení vozidla pro Centrum sociálních služeb Tišnov, CZ.06.4.59/0.0/0.0/ 16_072/0009835 Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace 550 810,00 Kč 31.12.2019 Realizací projektu dojde k navýšení počtu vozidel ze dvou na tři, čímž se podstatně rozšíří možnosti pro realizaci terénní pečovatelské služby. Realizace projektu rozšíří a zkvalitní možnosti pro práci této služby, bude zajištěna větší stabilita poskytovaných služeb. Ve službě bude možné zajistit péči o více klientů s ohledem na to, že se zkrátí doba, kterou pečovatelky stráví na cestě.
Výzva MAS č. 3 Infrastruktura dopravy          
CZ.06.4.59/0.0/0.0 /16_038/0009871 II/379 Tišnov - zvýšení bezpečnosti dopravy v ul. Brněnské   Město Tišnov   1 900 000,00 Kč 31.5.2019 Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti uživatelů komunikace II/379 v ul. Brněnské v Tišnově doplněním prvků usnadňujících pohyb osob se sníženou schopností pohybu či orientace a rekonstrukcí veřejného osvětlení, včetně osvětlení 8 nově vybudovaných či zrekonstruovaných přechodů pro chodce.  
CZ.06.4.59/0.0/0.0 /16_038/0010021 Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Deblín   Městys Deblín   1 900 000,00 Kč 30.4.2019 Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v městysi Deblín podél silniční komunikace II. třídy bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů. Předmětem projektu je výstavba chodníků a jejich bezbariérové úpravy či úpravy pro osoby se špatnou schopností orientace, která přispějí ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci. Také dojde k lepšímu zpřístupnění hromadné veřejné dopravy, občanské vybavenosti všem osobám bez rozdílu.  
Facebook