Novinky

Výzva Letní kempy 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výzvu Letní kempy 2021 na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

Dotace dle této Výzvy jsou poskytovány na realizaci letních kempů, které přispívají k naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ přijaté usnesením vlády č. 1062 ze dne 19. 10. 2020.

Oprávněným žadatelem je spolek, nadace nebo nadační fond, ústav, OPS, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti, veřejná a soukromá vysoká škola, právnická osoba vykonávající činnost střediska volného času.

Letní kemp může být realizován formou příměstských kempů i kempů realizovaných mimo bydliště dětí s možností přespání, v tomto případě však bez nároku na vyšší úhradu nákladů.

Minimální požadovaná výše dotace: 180 000 Kč/60 000 Kč (dle oprávněného žadatele)

Dotaci je možné použít pouze na realizaci letního kempu o alespoň 15 závazně přihlášených dětech.

Na každý realizovaný letní kemp bude poskytnuta dotace nejvýše v částce: 45 000 Kč/15 000 Kč (dle oprávněného žadatele).

Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021.

Více informací zde: https://www.msmt.cz/mladez/vyzva-letni-kempy-2021.

Facebook