Operační program Zaměstnanost

Projekt s registračním číslem: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007499

Název projektu: Inspiro - dětský klub a příměstské tábory

Příjemce: Inspiro - středisko volného času Tišnov

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na 4 klíčové aktivity - příprava prostor, dětský klub, doprovod dětí a příměstských táborů. Dětský klub (ve školním roce) i příměstské tábory (v době školních prázdnin) budou v budově Inspira, kde pro tyto aktivity bude k dispozici třída a tělocvična. Vznikne dětský klub pro žáky 1. stupně, kteří nejsou umístěni z kapacitních důvodů v družinách, nebo si je rodiče nejsou schopni z pracovních důvodů vyzvedávat v běžné otevírací době družin. Projekt řeší zapojení rodičů s dětmi 1. stupně do pracovního procesu. Projekt pomáhá v péči o děti pracujících rodičů v době jejich zaměstnání vznikem dětského klubu v době školního roku a pořádáním příměstských táborů v době prázdnin. Projekt se zaměřuje na to, aby rodiče dětí 1 stupně nebyli nuceni být nezaměstnaní či si zkracovali pracovní úvazek v důsledku, že nemají zabezpečenou péči o své děti. Tišnov je spádová obec a nachází se zde 2 základní školy, z čehož dvě se dlouhodobě potýkají s nedostatkem míst ve školních družinách. Kapacita družin je dle údajů rejstříků škol 250 žáků z 460 žáků 1. stupně na ZŠ 28.října, 150 žáků z 280 žáků 1. stupně na ZŠ Smíškova. Další děti nejsou do družin umisťováni z kapacitních důvodů - na ZŠ 28. října je 8 tříd družin a na ZŠ Smíškova je 5 tříd družin, a přesto není jich není dostatek. Zároveň není možné se stávajícím personálním obsazením zajistit delší otvírací dobu družin tak, aby odpovídala potřebám rodičů zaměstnaných na plný úvazek především mimo město Tišnov (nejčastěji v Brně - 2 hodiny dojíždění denně). ZŠ 28.října má družinu otevřenou v čase 6.00 - 16.30, ZŠ Smíškova 6.00 - 16.00 dle webových stránek škol. Díky projektu vznikne dětský klub, kam budou chodit děti, které se neumístily do družin anebo jejichž rodiče potřebují delší otevírací dobu kvůli svému zaměstnání. Další problém, který projekt řeší, je nedostatečná kapacita dovolené rodičů ve srovnání s počtem dnů bez školního vyučování. Z toho důvodu bude realizován příměstský tábor v době jarních, letní a podzimních prázdnin pro děti 1. stupně v Tišnově i ve spádových obcích. V případě neřešení této situace jsou rodiče nuceni pracovat na zkrácený úvazek, pokud jim to jejich zaměstnavatel dovolí, nebo jsou nuceni k opuštění pracovního procesu, protože nemají zajištěnou péči o své děti. Osoby zapojeni do pracovního procesu jsou přínosem pro národní ekonomiku i vzorem pro své děti.

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2020

Dotace z Evropského sociálního fondu: 2 764 948,00 Kč

 

 

Projekt s registračním číslem: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007528

Název projektu: Rozšíření služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a odborného sociálního poradenství

Příjemce: Diecézní charita Brno, oblastní charita Tišnov

Popis projektu: V rámci projektu chceme rozšířit 2 stávající sociální služby, jednak preventivní službu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež - Klub Čas Tišnov a jednak odborné sociální poradenství Poradnu Porta Tišnov.  Devítileté zkušenosti fungování obou služeb nám ukazují vyšší potřebnost v dané lokalitě, než jsme schopni bez navýšení pracovníků uspokojit. 

Cílem projektu je podpořit cílové skupiny v jejich sociálním začleňování, zvýšení informovanosti v sociální a právní oblasti.

U soc. služby Klub Čas Tišnov: díky tomuto projektu dojde ke zlepšení situace v oblasti sociálně patologického chování mladistvých. Tišnov je městem s rozvinutým systémem základních a středních škol. To znamená, že se nejen v centru, ale v různých lokalitách města, shromažďuje mládež. V těchto skupinách dochází ke vzniku sociálně patologických jevů, jako například záškoláctví, vandalismus, agrese, distribuce a užívání návykových látek. Pokud by se s těmito skupinami/jednotlivci nekomunikovalo v jejich přirozeném prostředí, tak aby byli motivovaní ke změně životního stylu, mohlo by to zapříčinit nárůst drobné kriminality, projevů agrese, zvýšení užívání návykových látek, opilectví.

CS je skupina osob ve věku od 15 do 26 let ohrožených společensky nežádoucími jevy s důrazem na podporu jejich sociálního začleňování. Další cílové skupiny, které budeme podporovat, tvoří osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a etnické menšiny.

U soc. služby Poradna Porta Tišnov: Tuto službu využívají nejčastěji lidé, kteří jsou zadlužení a nevědí, jak tyto své závazky plnit. V tomto projektu chceme vyhledávat a individuálně pracovat s lidmi v dluhových pastích, kteří se zde ocitli z různých důvodů. Takovým důvodem může být např. ztráta partnera, rozvod, neúspěch v podnikání, sociální handicap, ale např. i genderové nerovnosti v rodině či kombinace několika důvodů. Zaměřit se na finanční gramotnost nejen našich klientů, ale i co nejširší veřejnosti, a to formou individuální práce s jednotlivci, formou publikace článků na dané téma srozumitelnou formou, formou přednášek, aby se vyhnuli finanční krizi či přímo exekucím. CS jsou osoby nad 18 let sociálně vyloučené a osoby soc. vyloučením ohrožené, osoby v krizi, rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života.

Datum ukončení realizace projektu: 28.2.2021

Dotace z Evropského sociálního fondu: 2 549 821,50 Kč

 

Projekt s registračním číslem: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009033

Název projektu: Dětská skupina v RC Studánka

Příjemce: Rodinné centrum Studánka, z.s.

Popis projektu: Cílem projektu je umožnit návrat na trh práce rodičům pečujícím o malé děti během nebo po ukončení RD. Zaměřuje se na 3 klíčové aktivity - vybudování dětské skupiny, vzdělávání pečujících osob a provozování dětské skupiny pro veřejnost po dobu 2 šk. let. Díky projektu vznikne dětská skupina s kapacitou 23 míst, jejíž služeb využijí rodiče dětí, které se z kapacitních důvodů nedostaly do MŠ. Po dobu dvouletého trvání projektu vznikne místo pro celkem 46 dětí. Jejich rodiče se tak budou moci vrátit do práce.

Projekt řeší návrat rodičů pečujících o malé děti na trh práce během nebo po ukončení rodičovské dovolené. Problémem je především nedostatek míst v mateřských školách pro tříleté a dvouleté děti. Dle údajů z elektronického systému přijímacího řízení do MŠ vedeného městem Tišnovem se v letech 2016 i 2017 nedostaly do MŠ všechny tříleté děti a téměř žádné dítě mladší tří let. Pokud se dítě nedostane ve věku 3 let do MŠ, rodiče jsou často nuceni opustit své zaměstnání, neboť zaměstnavatel nechce na jejich návrat čekat déle než zákonem stanovenou lhůtu 3 let. Rodina se tak dostává do tíživé finanční situace. Pokud se chce rodič z rodičovské dovolené vrátit na trh práce dříve než dítě, o které doma pečuje, dosáhne 3 let, nemůže s umístěním dítěte do MŠ počítat téměř vůbec. Situaci musí řešit buď pomocí rodinných příslušníků nebo komerční sféry (chůvy, Jezírko v RC Studánka). Neřešením tohoto problému se prohlubuje sociální nerovnost a genderové rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce včetně jejich nerovnoměrného odměňování, neboť ve většině případů s dětmi zůstávají doma ženy. Díky projektu RC Studánka vybuduje a po dobu 2 školních let bude provozovat dětskou skupinu pro veřejnost s kapacitou 23 míst, tedy během dvou šk. let nabídne místo pro nejméně 46 dětí (dítě bude moci být přijato maximálně na 1 školní rok). Umístění dítěte v dětské skupině bude díky dotaci pro rodiče finančně dostupné srovnatelně s náklady vynaloženými na umístění dítěte v MŠ (rodiče budou hradit pouze náklady na stravu, které nejsou součástí projektu). Díky tomu, že rodiče budou mít možnost umístit do dětské skupiny dítě, které se z kapacitních důvodů nedostalo do MŠ, mohou se vrátit na trh práce dostatečně brzy, aby neztratili kontakt s oborem nebo se nedostali díky ztrátě zaměstnání do tíživé životní a finanční situace. Důležitým faktorem je rovněž to, že RC Studánka bude realizovat projekt za podpory města Tišnova, JMK, MAS Brána Vysočiny a MAP Vzdělávání Tišnovska.

Datum ukončení realizace projektu: 31.8.2020

Dotace z Evropského sociálního fondu: 2 342 590,43 Kč

 

Facebook