Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Projekt s registračním číslem: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_127/0011362

Název projektu: Biokoridor LBK 17, Tišnov

Příjemce: Město Tišnov

Popis projektu: Předmětem projektu je založení I. etapy lokálního biokoridoru v rozsahu 3 parcel o celkové rozloze 0,567 ha v k.ú. Tišnov (p. č. 566/7, 566/30 a 566/27 - část). Dle platného územního plánu Tišnov jsou řešené segmenty biokoridoru součástí ploch lokálního biokoridoru označeného číslem 17. Realizace zahrnuje založení travinobylinného podrostu, souvislou výsadbu dřevin s keřovým ekotonem a rozvolněnou výsadbu solitérních dřevin v lučních úsecích, instalaci dočasné oplocenky a 3 letou následnou péči.

Řešená část biokoridoru je navržena k zaplocení jedinou oplocenkou bez dalších prostupů neboť v poloze řešeného koridoru není předpokládána migrace polní zvěře a dalších organizmů ve směru kolmém na řešený koridor, kdy by dočasně oplocené výsadby mohly tvořit migrační bariéru v území. Zaplocení má projektováno dva uzavíratelné vjezdy, přes které jsou realizovány vjezdy mechanizace a zpřístupnění výsadeb. Účelem zaplocení je především nezbytná ochrana výsadeb proti poškození polní zvěří. Oplocenky se odstraňují jakmile výsadby odrostou možnému výraznému poškození zvěří (cca po 3 až 6 letech).

Do oplocenek byla realizována výsadba sadebního materiálu. Druhové složení výsadeb odpovídá  potenciálu lokality a je tvořeno souborem druhů přirozeného genofondu krajiny. Obvod výsadeb je tvořen keřovým, pásem a centrální část je tvořena výsadbovými liniemi ve kterých dochází k smíšení navržených dřevin. Struktura výsadeb počítá s vkládáním rychlerostoucích dřevin (jíva, bříza aj.) označených jako „meliorační“, které v lokalitě poskytují toulavý stín a zlepšují mikroklima výsadeb. Vkládány jsou dále v pravidelných intervalech početně vzácnější druhy dřeviny označené jako „akcesorické“ (břek, dub žlutavý aj.). Mezi souvislou pásovou výsadbou dřevin jsou vytvořeny úseky, ve kterých jsou komponovány výsadby „soliterních“ dřevin a xerofitných kamenných výchozů. Tyto polohy se obvykle nachází v místech limitů technické infrastruktury, kde nebylo možné realizovat souvislou výsadbu, případně vhodně doplňují trasu biokoridoru o další biotopy.

Datum ukončení realizace projektu: 30.09.2023 (vč. následné péče)

Dotace z Evropského sociálního fondu: 1 171 759,16 Kč

  

Projekt s registračním číslem: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011329

Název projektu: Park u MŠ, Hony za Kukýrnou

Příjemce: Město Tišnov

Popis projektu: Město Tišnov hodlá vybudovat mateřskou školku v lokalitě Hony za Kukýrnou a u školky vybudovat nový park. Navrhovaný park bude umístěn na nezastavěných pozemcích města mezi řadovou zástavbou rodinných domů a v návaznosti na plánovanou stavbou mateřské školy. Park bude sloužit jak dětem mateřské školky, tak široké veřejnosti. Řadová zástavba v této lokalitě je nová, obydlena ve velké míře mladými rodinami s dětmi.

Základní – páteřní - pěšina bude v podobě světlé mírné křivky procházet středem parku pod korunami nepravidelně vysazených stromů s podchodnými korunami. Je svým řešením a materiálovým provedením jednotícím prvkem celého parku. Byly zvoleny betonové obrubníky 1000/250/80 a 500/250/80, kladené do štěrkového lože, bez bočních lemů. Spáry mezi jednotlivými pásy v pěšině budou do 15 mm, vyplněné drobným štěrkem se zeminou, umožní zásak vody do podloží.

Většinová plocha na JV bude vybavena typovými kvalitními lavicemi s opěradly i liniovými lavicemi, osazenými po dvou proti sobě, ve vytvořených nikách na konci příčných spojnic pěšin, bude osazen stůl

a lavice, které budou doplněné grilem. Na jihu se základní cesta dělí na dvě větve, dle předpokládaného

využití k ulici Černohorské. Středovou část tvoří propojovací chodník, který bude pouze dočasný, do doby realizace objektu mateřské školy. Menší, SZ část, je vybavena trámovými neformálními lavicemi pod stromy. Středová linie pěšiny končí na úrovni předposledního bytového domu, před symbolickým „třešňovým sadem“ v louce.

Středem vede už jen vysekávaná travnatá pěší trasa loukou a základní pěšina je napojena do prostoru

mezi bytovými domy.

Stromy jsou vysazeny na cílové vzdálenosti, nejsou oddělovány dle druhů, ale naopak vysazeny v přirozeném volném promíšeném sponu, aby navozovaly dojem přírodního prostoru. Množství stromů

/ 110 ks stromů v návrhu/ je úměrné velikosti plochy a potřebě částečného lehkého přistínění pobytové

plochy parku. Stromy jsou v návrhu uspořádány tak, aby nezakrývaly ani v cílové velikosti korunami výhled na blízké krajinné dominanty v okolí. 

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2023 (vč. následné péče)

Dotace z Evropského sociálního fondu: 1 917 486,81Kč Kč

Facebook