Výzvy IROP

Harmonogram výzev IROP na rok 2021 - stav k datu 2.6.2021

Výzva č. 1 Infrastruktura vzdělávání

Výzva č. 2 Infrastruktura sociálních služeb

Výzva č. 3 Infrastruktura dopravy

Výzva č. 4 Infrastruktura dopravy II

Výzva č. 5 Infrastruktura vzdělávání II

Výzva č. 6 Infrastruktura vzdělávání III


Výzva č. 1 Infrastruktura vzdělávání

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., IČ: 22605568 (dále také jen „MAS“)
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Identifikace výzvy
Operační program Integrovaný regionální operační program
Specifický cíl IROP 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy ŘO IROP 68
Číslo výzvy MAS 1
Opatření integrované strategie Infrastruktura vzdělávání
Druh výzvy Kolová
Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 23. 10. 2017, 12:00
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 23. 10. 2017, 12:00
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ 8. 12. 2017, 12:00
Datum školení pro žadatele 25.10.2017, 9:00, nám. Míru 111, Tišnov, pozvánka zde
Datum zahájení realizace projektu Nejdříve 1. 1. 2014.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.
Datum ukončení realizace projektu Nejpozději do 30. 6. 2019
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.
Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro výzvu 5 000 000,- Kč
Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt Evropský fond pro regionální rozvoj: 95 %
Státní rozpočet:0 %
Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé Společné pro všechny aktivity kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov (přízemí, dveře č. 204), telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.
Kontaktní údaje:
PhDr. Libuše Beranová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722
Mgr. Sylva Veselá This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 558 154

Hodnocení a výběr projektů:
Hodnocení a výběr jednotlivých žádostí o podporu se řídí Interními postupy MAS Brána Vysočiny. Aktuální platná verze se nachází zde.

Vzor - Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Příloha č. 6 Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum rozhodnutí

Zacílení výzvy:
Aktivita Infrastruktura základních škol
• Rozvoj infrastruktury (stavební úpravy, rekonstrukce, pořízení vybavení) pro zajištění rozvoje žáků ZŠ v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi), tj. vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen;
• Stavební úpravy, rekonstrukce a pořizování vybavení za účelem podpory sociální inkluze na školách a školských zařízeních sloužících k základnímu vzdělávání a podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
• Rozvoj infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi);
• Budování infrastruktury pro podporu rozvoje klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.
!! U obou typů aktivit je nutné splnit podmínku bezbariérového přístupu k upravovaným prostorám (vč. bezbariérového wc)!!
!! Pro realizaci je nutné, aby daný projekt byl součástí Místního akčního plánu (MAP), který je zveřejněn na webu územní dimenze (http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/uzemni-dimenze/MAP-KAP/Strategicke-ramce-MAP) !!
Křížové financování v této výzvě není možné.

Povinné přílohy výzvy:
Plná moc
Zadávací a výběrová řízení
Doklad o právní subjektivitě
Studie proveditelnosti
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Položkový rozpočet stavby
Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Dokumenty výzvy MAS – Vzdělávání
Výzva MAS
Příloha č.1_Kritéria pro hodnocení FNaP
Příloha Č.2_Kritéria pro věcné hodnocení
Prezentace ze semináře 25.10.2017
Odpovědi na otázky se semináře 25.10.2017
Cesta systémem MS2014 - výběr podvýzvy

Další dokumenty IROP
Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 68 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - integrované projekty CLLD.

Další závazné dokumenty v této výzvě, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 68, včetně jejich příloh, naleznete zde.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS
VÝBĚROVÁ KOMISE - 24.1.2018
zápis o hodnocení projektu
hodnoticí tabulka projektu
prezenční listina

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 31.1.2018
zápis
prezenční listina

Seznam vybraných a nevybraných projektů IROP vzdělávání

Dne 19.6.2018 obdržel předseda MAS formou depeše dopis z kontrolního úřadu MMR, který pojednává o pochybení MAS ve věci výběru projektů v 1.výzvě MAS v IROP na Infrastukturu vzdělávání. Součástí dopisu byly i přílohy, které stanovují MAS nápravná opatření.

 Manažerka MAS svolala na 20.6. 2018 zasedání Programového výboru, kde došlo k zneplatnění výběru projektů z 31.1.2018 a provedl se nový výběr projektů, v kterém PgV nově určil náhradní projekty výzvy.

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 20.6.2018

Zápis
Prezenční listina
Kontrolní list - administrativní ověření

Výzva k odstranění nedostatků

Nový seznam vybraných a náhradních projektů IROP vzdělávání

Tyto náhradní projekty byly dne 28.6.2018 předány k závěrečnému ověření způsobilosti na Centrum pro regionální rozvoj.

Na základě výzvy k doplnění od CRR ČR byla žadatelem navýšena hodnota indikátoru 5 00 01. Hodnota indikátoru nebyla stanovena v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Kancelář MAS Brána Vysočiny vyhodnotila, že se jedná o doplnění, které má vliv na věcné hodnocení. Podle Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD je nutné provést nové věcné hodnocení. Stav projektu se nebude měnit, hodnocení je stále vyhověl.

VÝBĚROVÁ KOMISE - 5.11.2018
Zápis hodnotící komise
Kontrolní list projekt Katov
Prezenční listina
Zápis výběrová komise
Prezenční listina

Výzva č. 2 Infrastruktura sociálních služeb

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., IČ: 22605568 (dále také jen „MAS“)
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Identifikace výzvy

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

62

Číslo výzvy MAS

2

Opatření integrované strategie

Infrastruktura sociálních služeb a sociálního začleňování

Druh výzvy

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

22.8.2018, 8:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

22.8.2018, 8:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

12.10.2018, 12:00

Datum školení pro žadatele

27.8.2018, 8:30, nám. Míru 111, Tišnov, pozvánka

Datum zahájení realizace projektu

Nejdříve 1. 1. 2014.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

Nejpozději do 31. 12. 2019
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.

Alokace výzvy MAS (celkové způsobilé výdaje)

1 575 000,- Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj: 95 %
Státní rozpočet:0 %

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 500 000 Kč

Oprávnění žadatelé

Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: Radniční 14, 666 01 Tišnov, telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.
Kontaktní údaje:
Vedoucí pracovník SCLLD: PhDr. Libuše Beranová, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722
Koordinátor pro IROP: Ing. Petr Šústal, MPA, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 704 426 282

Hodnocení a výběr projektů:
Hodnocení a výběr jednotlivých žádostí o podporu se řídí Interními postupy MAS Brána Vysočiny. Aktuální platná verze se nachází zde.

 

Příloha č. 1 Etický kodex
Příloha č. 2 Zápis z jednání kontrolní komise
Příloha č. 3 Formulář žádosti o přezkum
Příloha č. 4 Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Cesta systémem MS2014 - výběr podvýzvy (soc.služby)

Zacílení výzvy:
• Modernizace zázemí a pořízení vybavení pro terénní, ambulantní či nízkokapacitní pobytové sociální, zdravotní a návazné služby.

• Vybavení mobilního týmu pro poskytování zdravotně sociální pomoci.


Aktivita Rozvoj sociálních služeb
- nákup zařízení a vybavení, automobilu,

- výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: centra denních služeb,  denní stacionáře,  týdenní stacionáře,  domovy pro osoby se zdravotním postižením,  chráněné bydlení,  azylové domy,   domy na půl cesty,  zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče,  podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Podpořeny budou projekty na území MAS Brána Vysočiny, z.s. vymezené ve schválené strategii CLLD. Terénní sociální služby v aktivitě Rozvoj sociálních služeb - území MAS (obec zahrnutá do MAS) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo převažující prospěch.                           

Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Bude podpořena infrastruktura, ve které je vykonávaná služba obecného hospodářského zájmu v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU).

Cílová skupina:

Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením.

Povinné přílohy výzvy:
Plná moc
Zadávací a výběrová řízení
Doklady o právní subjektivitě žadatele
Studie proveditelnosti
Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Položkový rozpočet stavby
Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal strategický plán, komunitní plán nebo krajský střednědobý plán

Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 62 (verze 1.2, platnost od 29.06.2018) IROP v kapitole 3.2.3. Povinné přílohy k žádosti.

Dokumenty výzvy MAS – Sociální služby
Výzva MAS
Příloha č.1_Kritéria pro hodnocení FNaP
Příloha č.2_Kritéria pro věcné hodnocení
Prezentace ze semináře 27.8.2018

Kontrolní list formální náležitosti a přijatelnost
Kontrolní list věcné hodnocení

Další dokumenty IROP
Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 62 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.11, platnost od 15.05.2018), Specifickými pravidly (verze 1.2, platnost od 29.06.2018). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel. Odkaz na výzvu 62 zde.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS
VÝBĚROVÁ KOMISE - 5.11.2018
Zápis hodnotící komise
Prezenční listina
Kontrolní list projekt CSS
Kontrolní list projekt charita
Zápis výběrová komise
Prezenční listina

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 14.11.2018
zápis
prezenční listina
Seznam vybraných a nevybraných projektů IROP sociální služby

Zpráva z hodnocení

Výzva č. 3 Infrastruktura dopravy

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., IČ: 22605568 (dále také jen „MAS“)
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Identifikace výzvy

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

53

Číslo výzvy MAS

3

Opatření integrované strategie

Infrastruktura dopravy

Druh výzvy

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

23.8.2018, 8:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

23.8.2018, 8:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

19.10.2018, 12:00

Datum školení pro žadatele

27.8.2018, 10:30, nám. Míru 111, Tišnov pozvánka

Datum zahájení realizace projektu

Nejdříve 1. 1. 2014.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

Nejpozději do 30. 6. 2023
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.

Alokace výzvy MAS (celkové způsobilé výdaje)

4 210 540,- Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj: 95 %
Státní rozpočet:0 %

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 200 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 000 000 Kč

Oprávnění žadatelé

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty,    s. o. a obchodní společnosti)

 

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: Radniční 14, 666 01 Tišnov, telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.
Kontaktní údaje:
Vedoucí pracovník SCLLD: PhDr. Libuše Beranová, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722
Koordinátor pro IROP: Ing. Petr Šústal, MPA, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 704 426 282

Hodnocení a výběr projektů:
Hodnocení a výběr jednotlivých žádostí o podporu se řídí Interními postupy MAS Brána Vysočiny. Aktuální platná verze se nachází zde.

Příloha č. 1 Etický kodex
Příloha č. 2 Zápis z jednání kontrolní komise
Příloha č. 3 Formulář žádosti o přezkum
Příloha č. 4 Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Cesta systémem MS2014 - výběr podvýzvy

Zacílení výzvy:

•  Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy

• Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

• Realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) 

 

Podpořeny budou projekty na území MAS Brána Vysočiny, z.s. vymezené ve schválené strategii CLLD.   V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Cílová skupina: Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy

Povinné přílohy výzvy:
Plná moc
Zadávací a výběrová řízení
Studie proveditelnosti

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby
Položkový rozpočet stavby
Výpočet čistých jiných peněžních příjmů
Smlouva o spolupráci

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 53 (verze 1.2, platnost od 29.06.2018) IROP v kapitole 3.4.3. Povinné přílohy k žádosti.

Další dokumenty IROP
Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.11, platnost od 15.05.2018), Specifickými pravidly (verze 1.2, platnost od 29.06.2018). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel. Odkaz na výzvu 53 zde 

Dokumenty výzvy MAS - Doprava
Výzva MAS
Příloha č.1_Kritéria pro hodnocení FNaP
Příloha Č.2_Kritéria pro věcné hodnocení
Prezentace ze semináře 27.8.2018

Kontrolní list formální náležitosti a přijatelnost
Kontrolní list věcné hodnocení

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 14.11.2018
zápis
prezenční listina
Seznam vybraných a nevybraných projektů IROP doprava

Zpráva z hodnocení

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS

VÝBĚROVÁ KOMISE - 12.11.2018
Zápis hodnotící komise
Prezenční listina
Kontrolní list projekt Tišnov
Kontrolní list projekt Vohančice 1
Kontrolní list projekt Vohančice 2
Kontrolní list projekt Deblín
Zápis výběrová komise
Prezenční listina

Výzva č. 4 Infrastruktura dopravy II

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., IČ: 22605568 (dále také jen „MAS“)
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Identifikace výzvy

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

53

Číslo výzvy MAS

4

Opatření integrované strategie

Infrastruktura dopravy

Druh výzvy

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

4.5.2020, 8:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

4.5.2020, 8:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

30.6.2020, 12:00

Datum školení pro žadatele

27.5.2020, 9.00, Radniční 14, Tišnov pozvánka prezentace

Datum zahájení realizace projektu

Nejdříve 1. 1. 2014.

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

Nejpozději do 30. 6. 2023

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.

Alokace výzvy MAS (celkové způsobilé výdaje)

4 910 867,- Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj: 95 %

Státní rozpočet:0 %

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 200 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 3 128 000 Kč

Oprávnění žadatelé

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)

 

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: Radniční 14, 666 01 Tišnov, telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.

Kontaktní údaje:

Vedoucí pracovník SCLLD: PhDr. Libuše Beranová, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722
Koordinátor pro IROP: Ing. Petr Šústal, MPA, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 704 426 282

 

Hodnocení a výběr projektů:

Hodnocení a výběr jednotlivých žádostí o podporu se řídí Interními postupy MAS Brána Vysočiny. Aktuální platná verze se nachází zde.

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Zápis z jednání kontrolní komise

Příloha č. 3 Formulář žádosti o přezkum

Příloha č. 4 Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Cesta systémem MS2014 - výběr podvýzvy

Zacílení výzvy:

Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy

Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší

Realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů) 

Podpořeny budou projekty na území MAS Brána Vysočiny, z.s. vymezené ve schválené strategii CLLD.   V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace pro pěší nebo cyklisty za hranicí MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Cílová skupina: Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy

Povinné přílohy výzvy:

Plná moc

Zadávací a výběrová řízení

Studie proveditelnosti

Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Položkový rozpočet stavby

Smlouva o spolupráci

Bližší specifikace náležitostí u požadovaných příloh žádosti o dotaci je uvedena ve Specifických pravidlech výzvy č. 53 (verze 1.4, platnost od 08.10.2019) IROP v kapitole 3.4.3. Povinné přílohy k žádosti.

Další dokumenty IROP

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.13, platnost od 15.10.2019), Specifickými pravidly (verze 1.4, platnost od 08.10.2019). V době realizace, tj. od data vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených Pravidel. Odkaz na výzvu 53 zde 

 

Dokumenty výzvy MAS – Doprava II

Výzva MAS

5.6.2020  modifikace výzvy MAS - Posunutí termínu příjmu žádostí na 6.7.2020

Příloha č.1_Kritéria pro hodnocení FNaP

Příloha č.2_Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti

Kontrolní list formální náležitosti a přijatelnost
Kontrolní list věcné hodnocení

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 12.8.2020
zápis
prezenční listina
Seznam vybraných a nevybraných projektů IROP doprava 

Zpráva z hodnocení

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS

VÝBĚROVÁ KOMISE - 10.8.2020
Kontrolní list projekt Borovník
Kontrolní list projekt Vohančice
Zápis výběrová komise
Prezenční listina

Výzva č. 5 Infrastruktura vzdělávání II

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., IČ: 22605568 (dále také jen „MAS“)
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Identifikace výzvy

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

68

Číslo výzvy MAS

5

Opatření integrované strategie

Infrastruktura vzdělávání

Druh výzvy

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

4. 5. 2020, 8:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

4. 5. 2020, 8:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

4. 9. 2020, 12:00

Datum školení pro žadatele

10.6.2020 v 9.00 pozvánka prezentace

Datum zahájení realizace projektu

Nejdříve 1. 1. 2014.
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

Nejpozději do 30. 6. 2023
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.

Alokace výzvy MAS

4 558 185,- Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj: 95 %
Státní rozpočet:0 %

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 400 000 Kč
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 2 250 000 Kč

Oprávnění žadatelé

Společné pro všechny aktivity

- kraje,

- organizace zřizované nebo zakládané kraji,

- obce,

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi,

- nestátní neziskové organizace,

- církve,

- církevní organizace,

- organizační složky státu,

- příspěvkové organizace organizačních složek státu,

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- zařízení péče o děti do 3 let

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti

Aktivita Infrastruktura základních škol

- školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

- školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov (přízemí, dveře č. 204), telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.


Kontaktní údaje:

PhDr. Libuše Beranová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722

Ing. Petr Šústal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 704 426 282

 

Hodnocení a výběr projektů:

Hodnocení a výběr jednotlivých žádostí o podporu se řídí Interními postupy MAS Brána Vysočiny. Aktuální platná verze se nachází zde.

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Zápis z jednání kontrolní komise

Příloha č. 3 Formulář žádosti o přezkum

Příloha č. 4 Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Cesta systémem MS2014 - výběr podvýzvy

Zacílení výzvy:

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- pořízení vybavení budov a učeben

Aktivita Infrastruktura základních škol

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);

- budování bezbariérovosti škol.

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

- rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

- pořízení vybavení budov a učeben

- pořízení kompenzačních pomůcek

- zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a

vyšší odborné vzdělávání (včetně víceletých gymnázií) podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:

- klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);

- budování bezbariérovosti škol.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- rozvoj infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi)

- budování infrastruktury pro podporu rozvoje klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže

 

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

 

Povinné přílohy výzvy:

Plná moc

Zadávací a výběrová řízení

Doklad o právní subjektivitě

Studie proveditelnosti

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Položkový rozpočet stavby

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy

Aktivita Infrastruktura základních škol, Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 

Dokumenty výzvy MAS – Vzdělávání II

Výzva MAS

5.6.2020  modifikace výzvy MAS - Posunutí termínu příjmu žádostí na 4.9.2020

Příloha č.1_Kritéria pro hodnocení FNaP

Příloha č.2_Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 3A Osnova studie proveditelnosti Infrastr. pro předškolní vzdělávání

Příloha č. 3B_Osnova studie proveditelnosti Infrastruktura ZŠ

Příloha č. 3C_Osnova studie proveditelnosti Infrastruktura SŠ a VOŠ

Příloha č. 3D_Osnova studie proveditelnosti Infrastruktura pro další vzdělávání

Kontrolní list formální náležitosti a přijatelnost
Kontrolní list věcné hodnocení

Cesta systémem MS2014 - výběr podvýzvy

Další dokumenty IROP

Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 68 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - integrované projekty CLLD.

Další závazné dokumenty v této výzvě, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 68, včetně jejich příloh, naleznete zde.

 

INTERNÍ POSTUPY Místní akční skupiny BRÁNA VYSOČINY, z.s. pro Programový rámec INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) platné od 4.11.2019

Přílohy
Příloha č.1 – Etický kodex
Příloha č.2 – Zápis z jednání kontrolní komise
Příloha č.3 – Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum rozhodnutí
Příloha č.4 – Vzdání se práva podat žádost o přezkum
Příloha č. 5 – Vzory depeší
Příloha č. 6 – Stanovisko MAS k ŽoZ

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 14.10.2020
zápis
prezenční listina
Seznam vybraných a nevybraných projektů IROP vzdělávání

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS

VÝBĚROVÁ KOMISE - 7.10.2020
Kontrolní list projekt Deblín
Kontrolní list projekt MěKS
Kontrolní list projekt Tišnov Smíškova

Kontrolní list projekt Tišnov nám. 28. října

Zápis výběrová komise
Prezenční listina

VÝBĚROVÁ KOMISE - 31.3.2021 - 1.4.2021

Zápis výběrová komise
Hlasování per rollam

Seznam vybraných a nevybraných projektů IROP 5. výzva

 

Výzva č. 6 Infrastruktura vzdělávání III

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., IČ: 22605568 (dále také jen „MAS“)
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Identifikace výzvy

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl IROP

4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Číslo výzvy ŘO IROP

68

Číslo výzvy MAS

6

Opatření integrované strategie

Infrastruktura vzdělávání

Druh výzvy

Kolová

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

2. 8. 2021, 8:00

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

2. 8. 2021, 8:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

Termín pro předložení žádostí o podporu je nově stanoven na 15.10.2021, 12:00

Datum školení pro žadatele

2.8.2021 v 10:00 pozvánka prezentace

Datum zahájení realizace projektu

Nejdříve 1. 1. 2014.

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu

Nejpozději do 30. 6. 2023.

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+.

Alokace výzvy MAS

1 014 156,- Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt

Evropský fond pro regionální rozvoj: 95 %
Státní rozpočet:0 %

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000,- Kč.


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 014 156,- Kč

Oprávnění žadatelé

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- kraje,

- organizace zřizované nebo zakládané kraji,

- obce,

- organizace zřizované nebo zakládané obcemi,

- nestátní neziskové organizace,

- církve,

- církevní organizace,

- organizační složky státu,

- příspěvkové organizace organizačních složek státu,

- školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy

- další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: Radniční 14, 666 01 Tišnov, telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.


Kontaktní údaje:

PhDr. Libuše Beranová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722

Ing. Petr Šústal This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 704 426 282

 

Hodnocení a výběr projektů:

Hodnocení a výběr jednotlivých žádostí o podporu se řídí Interními postupy MAS Brána Vysočiny. Aktuální platná verze se nachází zde.

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Zápis z jednání kontrolní komise

Příloha č. 3 Formulář žádosti o přezkum

Příloha č. 4 Vzdání se práva podat žádost o přezkum

 

Zacílení výzvy:

 

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

- rozvoj infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi)

- budování infrastruktury pro podporu rozvoje klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, technické, řemeslné obory a přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi) v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže

 

Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

 

Povinné přílohy výzvy:

Plná moc

Zadávací a výběrová řízení

Doklady o právní subjektivitě

Výpis z rejstříku trestů – příloha zrušena

Studie proveditelnosti

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Položkový rozpočet stavby

Výpočet čistých jiných peněžních příjmů – příloha zrušena

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

 

Dokumenty výzvy MAS – Vzdělávání III

Změna výzvy IROP č. 6 „MAS Brána Vysočiny – IROP - Infrastruktura vzdělávání III“
MAS Brána Vysočiny oznamuje, že prodlužuje termín pro předložení žádostí o podporu ve výzvě IROP č. 6 „MAS Brána Vysočiny – IROP - Infrastruktura vzdělávání III“. Termín pro předložení žádostí o podporu je nově stanoven na 15.10.2021, 12:00.
Text výzvy po změně

Výzva MAS

Příloha č.1_Kritéria pro hodnocení FNaP

Příloha č.2_Kritéria pro věcné hodnocení

Příloha č. 3 Osnova studie proveditelnosti

Další dokumenty IROP

Povinné přílohy žádosti o podporu a další vzory naleznete v příloze specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 68 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - integrované projekty CLLD.

Další závazné dokumenty v této výzvě, Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP výzvy č. 68, včetně jejich příloh, naleznete zde.

 

INTERNÍ POSTUPY Místní akční skupiny BRÁNA VYSOČINY, z.s. pro Programový rámec INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) platné od 4.11.2019

Přílohy
Příloha č.1 – Etický kodex

Příloha č.2 – Zápis z jednání kontrolní komise

Příloha č.3 – Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum rozhodnutí

Příloha č.4 – Vzdání se práva podat žádost o přezkum

Příloha č. 5 – Vzory depeší

Příloha č. 6 – Stanovisko MAS k ŽoZ

 

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS

VÝBĚROVÁ KOMISE - 5.-8.11.2021 (per rollam)

Zápis výběrová komise
Hlasování per rollam
Kontrolní list pro věcné hodnocení

PROGRAMOVÝ VÝBOR 30.11.-2.12.2021 (per rollam)
Zápis programový výbor
Hlasování per rollam
Seznam vybraných a nevybraných projektů

Facebook