Výzvy OPZ

Harmonogram výzev OP Zaměstnanost na rok 2019

Výzva č. 1 PODPORA PRORODINNÝCH OPATŘENÍ

Výzva č. 2 PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Výzva č. 3 PODPORA PRORODINNÝCH OPATŘENÍ

Výzva č. 4 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Výzva č. 5 ROZVOJ PRORODINNÝCH OPATŘENÍ

Výzva č. 6 PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


Výzva č. 1 PODPORA PRORODINNÝCH OPATŘENÍ 

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., IČ: 22605568 (dále také jen „MAS“)
vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Název výzvy MAS:

Výzva MAS Brána Vysočiny – Podpora prorodinných opatření – I.

Investiční priorita:     

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje  

Specifický cíl: 2.3.1  

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech  

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena:      

03_16_047  

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy MAS:

095/03_16_047/CLLD_15_01_259

Datum vyhlášení výzvy MAS:    

5. 6. 2017  

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:    

5. 6. 2017, v 8:00 hodin  

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:            

9. 7. 2017 ve 12:00 hodin

Datum školení pro příjemce

12. 6. 2017 v 9:00 nám Míru 111, Tišnov - pozvánka zde

11.12.2017 v 9:00 nám Míru 111, Tišnov - pozvánka zde

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:

36 měsíců  

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

31. 4. 2021

Oprávnění žadatelé:

Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Školy a školská zařízení – viz výzva

Alokace výzvy

4 000 000 Kč

Min výše způsobilých výdajů na projekt

400 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

4 000 000 Kč

Míra spolufinancování žadatele

0 % / 5 % (100% / 95 % dotace ) – dle typu příjemce

 Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov (přízemí, dveře č. 204), telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.

Kontaktní údaje:
PhDr. Libuše Beranová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722
Mgr. Sylva Veselá This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 558 154
ZAMĚŘENÍ VÝZVY
Hlavním zaměřením výzvy je podpora osob pečující o malé děti, osob vracející se na trh práce po návratu z mateřské a rodičovské dovolené. Podpora je realizována formou nabídky doplňkových aktivit pečujících o děti v době, kdy jsou jejich rodiče v zaměstnání. Jedná se o:
• a. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování: Podpora je určena na vybudování a zajištění služeb péče o děti, které doplní stávající kapacitu institucionálních forem. Cílem je podpořit zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, v době, kdy jsou rodiče. V současné době si řada rodičů musí přizpůsobit zaměstnání vzdělávacím institucím a jejich provozní době, případně už při výběru nového zaměstnání jsou provozní dobou limitování. Snahou je zajistit rodičům péči o děti a tím podpořit samotné rodiče v oblasti zaměstnanosti.
• b. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity: Podpora je na zajištění bezpečné cesty na odpolední kroužky a zájmové aktivit pro děti ve formě doprovodu. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity mají být cíleně pro děti, jejichž rodiče jsou v době zmíněných aktivit v zaměstnání a nemají možnost zajistit dětem bezpečný doprovod na odpolední aktivity. Snahou je podpořit samotné rodiče v oblasti zaměstnanosti.
• c. Příměstské tábory: Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin, kdy institucionální vzdělávací služby nefungují a rodiče dětí jsou nuceni řešit zajištění péče o ně. Smyslem podpory je umožnit rodičům vykonávat své zaměstnání v maximální míře ve formě služeb péče o děti.
Detailní popis jednotlivých aktivit je uveden v příloze č. 2 této výzvy - Popis podporovaných aktivit.
KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ
V rámci projektů realizovaných v této výzvě je možné využít křížové financování ve výši max. 20 % na celkových přímých způsobilých nákladech projektu. Do křížového financování patří výdaje za nákup infrastruktury a za rekonstrukci infrastruktury v rozsahu větším než jsou drobné stavební úpravy (viz kapitola 6.4.9 Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady). Maximální objem prostředků v Kč, které mohou být v rámci výzvy přiděleny v této výzvě pro křížové financování: 800 000 Kč.

________________________________________
DOKUMENTY VÝZVY MAS – Prorodinná opatření

výzva 1. výzva_MASBV_prorodina
příloha 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
příloha 2 Popis podporovaných aktivit
příloha 3 Stanovy MAS Brána Vysočiny, z.s.
příloha 4 Jednací řád MAS Brána Vysočiny, z.s.
prezentace ze semináře k 1. výzvě 12.6.2017
Etický kodex

DALŠÍ DOKUMENTY OPZ
Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh, naleznete zde.
Pravidla pro žadatele a příjemce OPZ naleznete zde.
Pravidla pro zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD naleznete zde.
Obvyklé ceny a platy v OP Zaměstnanost.
Pomůcka pro stanovení osobních nákladů.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS
VÝBĚROVÁ KOMISE - 06. 09. 2017
zápis o hodnocení projektu
hodnoticí tabulka projektu
prezenční listina

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 6.9.2017
zápis
prezenční listina

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE - 11.12.2017 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - 12.6.2017 

Výzva č. 2 PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., IČ: 22605568 (dále také jen „MAS“)

vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Název výzvy MAS:

Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb

Investiční priorita:     

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

 

Specifický cíl: 2.3.1  

Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

 

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena:      

03_16_047

 

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena:

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy MAS:

 119/03_16_047/CLLD_15_01_259

Datum vyhlášení výzvy MAS:    

16. 6. 2017

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:    

16. 6. 2017, v 8:00 hodin

 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:            

21. 7. 2017 ve 12:00 hodin

Datum školení pro příjemce

16. 6. 2017 v 9:00 nám Míru 111, Tišnov - pozvánka zde

11.12.2017 v 9:00 nám Míru 111, Tišnov - pozvánka zde

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat:

36 měsíců

 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:

31. 5. 2021

Oprávnění žadatelé:

Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Alokace výzvy

3 000 000 Kč

Min výše způsobilých výdajů na projekt

400 000 Kč 

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

3 000 000 Kč

Míra spolufinancování žadatele

0 % , 5 %, 15%  (100% , 95 %, 85 % dotace ) – dle typu příjemce

 

 

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov (přízemí, dveře č. 204), telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.

Kontaktní údaje:

PhDr. Libuše Beranová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722

Mgr. Sylva Veselá This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 558 154

ZAMĚŘENÍ VÝZVY

Budou podporovány tyto druhy sociálních služeb:

 

a)      Odborné sociální poradenství - § 37 (občanské poradny, manželské a rodinné poradny, poradny pro osoby se zdravotním postižením, pro oběti trestných činů a domácího násilí, poradenství ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu, poradenství osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností atd.); v rámci odborného sociálního poradenství budou podporovány i mobilní terénní týmy poskytující odborné sociální poradenství.

 

b)      Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - § 62 (pro účely této výzvy bude podporována pouze cílová skupina osob ve věku od 15 do 26 letohrožených společensky nežádoucími jevy s důrazem na podporu jejich sociálního začleňování a zvyšování kompetencí k uplatnění se na trhu práce); cílem služby je zlepšit kvalitu života těchto osob předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež mohou poskytovat sociální službu i cílové skupině osob mladších 15 let, avšak z prostředků OPZ budou hrazeny jen výdaje nezbytné pro práci s cílovou skupinou osob ve věku od 15 do 26 let. Poskytovatel při kontrole doloží, že dotace byla využita pro práci s podporovanou cílovou skupinou (poskytovatel vede samostatnou evidenci cílové skupiny podporované z OPZ).

Detailní popis jednotlivých aktivit je uveden v příloze č. 5 této výzvy - Popis podporovaných aktivit. 

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ

Křížové financování není ve výzvě povoleno.

 


DOKUMENTY VÝZVY MAS – Podpora sociálních služeb

výzva 2. vyzva_MASBV_soc.služby
příloha 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba
příloha 2 Údaje o sociální službě
příloha 3 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)
příloha 4 Pomůcka k vyplnění přílohy č.2 Údaje o sociální službě
příloha 5 Popis podporovaných aktivit – podpora sociálních služeb
příloha 6 Definice podporovaných cílových skupin
příloha 7 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu
příloha 8 Stanovy spolku MAS Brána Vysočiny, z.s.
příloha 9 Jednací řád spolku MAS Brána Vysočiny, z.s.
prezentace ze semináře k 2. výzvě 16.6.2017
etický kodex

DALŠÍ DOKUMENTY OPZ

Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh, naleznete zde.

Pravidla pro žadatele a příjemce OPZ naleznete zde.

Pravidla pro zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD naleznete zde.

Obvyklé ceny a platy v OP Zaměstnanost.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS
VÝBĚROVÁ KOMISE - 06. 09. 2017
zápis o hodnocení projektu
hodnoticí tabulka projektu
prezenční listina

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 6.9.2017
zápis
prezenční listina

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE - 11.12.2017

SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE - 4.4.2018

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - 16.6.2017

Výzva č. 3 PODPORA PRORODINNÝCH OPATŘENÍ 

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s., IČ: 22605568 (dále také jen „MAS“)

vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

Název výzvy MAS: Výzva MAS Brána Vysočiny – Podpora prorodinných opatření – Dětská skupina - III.
Investiční priorita: 2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
Specifický cíl: 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech
Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena: 03_16_047
Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena: Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
Číslo výzvy MAS:  203/03_16_047/CLLD_15_01_259
Datum vyhlášení výzvy MAS: 20. 10. 2017
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 10. 2017, v 8:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 8. 12. 2017 ve 12:00 hodin
Datum školení pro příjemce

24. 10. 2017 v 9:00 nám Míru 111, Tišnov - pozvánka zde

2.5.2018 v 12.30 RC Studánka - pozvánka zde

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 10. 2021
Oprávnění žadatelé: Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; OSVČ - viz výzva
Alokace výzvy 3 200 000 Kč
Min výše způsobilých výdajů na projekt 400 000 Kč
Max. výše způsobilých výdajů na projekt 3 200 000 Kč
Míra spolufinancování žadatele 0 % / 5 % (100% / 95 % dotace ) – dle typu příjemce

Osobní konzultace k přípravě žádosti o podporu poskytujeme po předchozí telefonické domluvě v kanceláři MAS na adrese: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov (přízemí, dveře č. 204), telefonické a emailové konzultace dle potřeby žadatelů.
Kontaktní údaje:
PhDr. Libuše Beranová This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722
Mgr. Sylva Veselá This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 558 154

ZAMĚŘENÍ VÝZVY
Hlavním zaměřením výzvy je podpora osob pečující o malé děti, osob vracející se na trh práce po návratu z mateřské a rodičovské dovolené.
Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni
Dětské skupiny
Podpora je určena na vytvoření nových/transformaci stávajících zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a na jejich provoz. Účelem je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu. Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte, výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte.
Podmínky realizace:
- služba je poskytována mimo domácnost dítěte
- podporu mohou získat pouze zařízení péče o děti, která jsou provozována mimo režim školského zákona
- minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí, maximální 24
- v případě kombinace aktivity dětské skupiny s dalšími aktivitami je nezbytné jednotlivé aktivity dětské skupiny rozlišit i na úrovni položek rozpočtu, aby bylo již v žádosti o podporu zřejmé, že nedošlo k překročení limitu křížového financování stanoveného v této výzvě.
Službu péče o dítě lze poskytovat v následujících režimech: Dětská skupina pro veřejnost
Podpora z OPZ může být využita na dětské skupiny pro veřejnost vymezené dle § 3 odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Vzdělávání pečujících osob
Jedná se o další profesní vzdělávání pro pečující osoby zaměřené na zlepšení jejich přístupu na trh práce, včetně výkonu samostatné výdělečné činnosti. Volba profesního vzdělávání musí odpovídat potřebám podporované cílové skupiny a musí mít vazbu na projektem deklarované pracovní uplatnění. Dosažené vzdělání by podpořeným osobám mělo usnadnit jejich uplatnění například v dětských skupinách, v dětských klubech, na příměstských táborech nebo jako OSVČ. Podmínky dalšího profesního vzdělávání jsou uvedeny u aktivity 3.1 Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce přílohy č.3 Výzvy ŘO.
Detailní popis jednotlivých aktivit je uveden v příloze č. 2 této výzvy - Popis podporovaných aktivit.

KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ
!!Od 1.8. 2017 není ve výzvách OP Z povoleno křížové financování!!
DOKUMENTY VÝZVY MAS – Prorodinná opatření
výzva 3. výzva_MASBV_prorodina
příloha 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
příloha 2 Popis podporovaných aktivit
příloha 3 Stanovy MAS Brána Vysočiny, z.s.
příloha 4 Jednací řád MAS Brána Vysočiny, z.s.
prezentace ze semináře k 3. výzvě 24.10.2017
Etický kodex


DALŠÍ DOKUMENTY OPZ
Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh, naleznete zde.
Pravidla pro žadatele a příjemce OPZ naleznete zde.
Pravidla pro zapojení místních akčních skupin do OPZ při implementaci strategií CLLD naleznete zde.
Obvyklé ceny a platy v OP Zaměstnanost.
Pomůcka pro stanovení osobních nákladů.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS
VÝBĚROVÁ KOMISE - 10.1.2018
zápis o hodnocení projektu
hodnoticí tabulka projektu
prezenční listina

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 31.1.2018
zápis
prezenční listina

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE - 24.10.2017
SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE - 2.5.2018


Výzva č. 4 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 4
MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 24. 4. 2019 výzvu č. 4 Rozvoj sociálního podnikání k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
V rámci výzvy budou podporovány činností, které umožní vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.
Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a OSVČ.
Alokace výzvy činí 4.000.000,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 400.000,- Kč, maximální výše 2.000.000,- Kč.
Výše dotace je 85 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je 15 % způsobilých výdajů.
Příjem žádostí bude probíhat v období od 24. 4. 2019 do 30. 9. 2019.
V případě dotazů kontaktujte pracovníky kanceláře MAS:
PhDr. Libuše Beranová – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 777 706 722;
Ing. Petr Šústal, MPA – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 704 426 282

Školení pro žadatele - 3.6.2019 v 9.00, Radniční 14, Tišnov - pozvánka

Informace o změně v Operačním programu Zaměstnanost, výzvy č. 4 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

MAS Brána Vysočiny informuje, že v rámci vyhlášené výzvy č. 4 ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v Operačním programu Zaměstnanost došlo k 30.9.2019 ke změně. Změnou došlo k prodloužení ukončení fyzické realizace projektu, a to do 31.10.2019, 12:00.

Prezentace- seminář pro žadatele sociální podnikání 3.6.2019

DOKUMENTY VÝZVY MAS – Rozvoj sociálního podnikání
4. výzva MAS
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Podnikatelský plán
Finanční plán
Sada rozpoznávacích znaků – integrační sociální podnik
Sada rozpoznávacích znaků – environmentální sociální podnik
Věcné zaměření aktivit – integrační sociální podnik, environmentální sociální podnik

DALŠÍ DOKUMENTY OPZ
Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh, naleznete zde.
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767)
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817)
Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP: https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956.

Stanovy a jednací řád MAS Brána Vysočiny na odkaze: www.masbranavysociny.cz/index.php/stanovy-mas.

3.6.2019 seminář pro žadatele - pozvánka a prezentace
VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS
VÝBĚROVÁ KOMISE - 13.1.2020
zápis o hodnocení projektu
hodnoticí tabulka projektu Hojnosti

hodnoticí tabulka projektu Šedová
prezenční listina

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 22.1.2020
zápis
prezenční listina
SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

VÝBĚROVÁ KOMISE - 10.8.2020
zápis o hodnocení projektu 

hodnoticí tabulka projektu Šedová 
prezenční listina 

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 12.8.2020
zápis 
prezenční listina

Seminář pro příjemce 12.10.2020 - prezentace


Výzva č. 5 Podpora prorodinných opatření

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 5 Podpora prorodinných opaření II. k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
V rámci výzvy budou podporovány činnosti na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory a dětské skupiny. Výzva je určena pro školy a školská zařízení, obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, obchodní společnosti, družstva a OSVČ.
Alokace výzvy činí 8.886.995,25 Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 400.000,- Kč, maximální výše 5.250.000,- Kč.
Výše dotace je 85 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je podle typu příjemce 5 %, nebo 15 % způsobilých výdajů.
Příjem žádostí bude probíhat v období od 28. 8. 2019 do 31. 10. 2019.
V případě dotazů kontaktujte pracovníky kanceláře MAS:
PhDr. Libuše Beranová – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 777 706 722;
Ing. Petr Šústal, MPA – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 704 426 282

MAS k vyhlášené výzvě pořádá seminář pro žadatele.

Pozvánka

Prezentace- seminář pro žadatele 16.9.2019 (5.výzva rodina)

DOKUMENTY VÝZVY MAS – Prorodinná opatření
Výzva
Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Popis podporovaných aktivit

DALŠÍ DOKUMENTY OPZ
Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh, naleznete zde.
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767)
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817)
Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP: https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956.

Stanovy a jednací řád MAS Brána Vysočiny na odkaze: www.masbranavysociny.cz/index.php/stanovy-mas.

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS
VÝBĚROVÁ KOMISE - 16.12.2019
zápis o hodnocení projektu
hodnoticí tabulka projektu Inspira

hodnoticí tabulka projektu RC Studánky
prezenční listina

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 18.12.2019
zápis
prezenční listina
SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

Seminář pro příjemce 12.10.2020 - prezentace 


Výzva č. 6 Podpora sociálních služeb

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 6 Podpora sociálních služeb II. k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
V rámci výzvy bude podporováno odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace a odlehčovací služby. Výzva je určena pro poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Alokace výzvy činí 6.800.000,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 400.000,- Kč, maximální výše 6.800.000,- Kč.
Výše dotace je 85 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je podle typu příjemce 5 %, nebo 15 % způsobilých výdajů.
Příjem žádostí bude probíhat v období od 28. 8. 2019 do 31. 10. 2019.
Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz.
V případě dotazů kontaktujte pracovníky kanceláře MAS:
PhDr. Libuše Beranová – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 777 706 722;
Ing. Petr Šústal, MPA – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 704 426 282

MAS k vyhlášené výzvě pořádá seminář pro žadatele.

Pozvánka

Prezentace- seminář pro žadatele 16.9.2019 (6. výzva soc.sl.)


DOKUMENTY VÝZVY MAS – Podpora sociálních služeb
výzva 2. vyzva_MASBV_soc.služby
příloha 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – Vyrovnávací platba
příloha 2 Údaje o sociální službě
příloha 3 Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)
příloha 4 Pomůcka k vyplnění přílohy č.2 Údaje o sociální službě
příloha 5 Popis podporovaných aktivit – podpora sociálních služeb
příloha 6 Definice podporovaných cílových skupin
příloha 7 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektu

DALŠÍ DOKUMENTY OPZ
Výzva č. 047 pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje, včetně příloh, naleznete zde.
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767)
Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797817)
Uživatelská příručka pro vyplňování žádostí o podporu v ISKP: https://www.esfcr.cz/formulare-a-pokyny-potrebne-v-ramci-pripravy-zadosti-o-podporu-opz/-/dokument/797956.

Stanovy a jednací řád MAS Brána Vysočiny na odkaze: www.masbranavysociny.cz/index.php/stanovy-mas. 

VÝSLEDKY HODNOCENÍ
Přílohy s výsledky hodnocení ze zasedání výběrové komise MAS
VÝBĚROVÁ KOMISE - 16.12.2019
zápis o hodnocení projektu
hodnoticí tabulka projektu poradna

hodnoticí tabulka odlehčovací služba
prezenční listina

PROGRAMOVÝ VÝBOR - 18.12.2019
zápis
prezenční listina
SEMINÁŘ PRO PŘÍJEMCE

Seminář pro příjemce 12.10.2020 - prezentace 

 

Facebook