Výzvy PRV

Harmonogram výzev PRV

Výzva č. 1 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Novinky pro žadatele o dotace (1. výzva MAS Brána vysočiny, Jednotná žádost)

1. Lhůta vázanosti na účel, tedy tzv. udržitelnost projektů není nouzovým stavem ani souvisejícími krizovými opatřeními dotčena. Platí tedy povinnost udržet a provozovat (využívat) výstupy podpořeného projektu, udržet nově vytvořená pracovní místa i dodržet plnění definice způsobilého žadatele/příjemce. V této souvislosti upozorňujeme zejména na riziko případného dočasného pozastavení živnosti (např. po dobu nuceného uzavření podniku nebo z důvodu sezónnosti podnikání), které je považováno za porušení Pravidel 19.2.1 a mohlo by pravděpodobně vést k odebrání dotace,
2. Kontroly fyzické realizace projektu na místě ze strany SZIF před proplacením dotace byly dočasně pozastaveny, mohlo by tak dojít s největší pravděpodobností k opoždění plateb v případě, když realizujete projekt z PRV a máte podanou Žádost o platbu (ŽoP). V individuálních případech je však možné se s kontrolory domluvit na alternativním způsobu provedení kontroly,
3. Podpis Dohod na RO SZIF je nyní rovněž ze strany SZIF odkládán na pozdější termíny. V individuálních případech je však možné se s příslušným pracovníkem RO SZIF domluvit na vyřízení záležitosti korespondenčně,
4. Dále se prodloužila lhůta pro podání Jednotné žádosti, a to až do 15. června.

Výzva č. 2 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Seminář pro žadatele o dotaci k Výzvě MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, v rámci realizace Strategie CLLD MAS Brána Vysočiny pro období 2014-2020

proběhne v úterý 3.12. 2019 v 9.00 – 11.00 hod. v zasedací místnosti, Radniční 14, Tišnov . Pozvánka 

 

Výzva č. 3 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na  Seminář pro žadatele 3. výzva MAS

KDY: pátek 3. července v 9.00 – 11.00 hod.

KDE: Zasedací místnost, Radniční 14, Tišnov

Bližší informace: Ing. Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 774 585 169

Pozvánka

Prezentace

 

Výzva č. 4 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele 4. výzva MAS

KDY: pondělí 19. května v 13.00 – 14.00 hod.
KDE: on line (meet)

Bližší informace: Ing. Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 774 585 169
Pozvánka
Prezentace

 

Výzva č. 5 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele 5. výzva MAS

KDY: pondělí 28. února v 12.00 – 14.00 hod.
KDE: Radniční 14, Tišnov

Bližší informace: Ing. Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 774 585 169
Pozvánka
Prezentace 

 

Výzva č.6 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele 6. výzvy MAS
KDY: pondělí 16. ledna 2023 v 9.00 – 11.00 hod.
KDE: Zasedací místnost, Radniční 14, Tišnov
Pozvánka

Prezentace

 


Výzva č. 1 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila dne 2.1.2018 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 15. do 30. ledna 2018 přes Portál farmáře.

Termín registrace na RO SZIF: 28.3.2018

V rámci této výzvy jsou vyhlášeny následující Fiche:

Číslo Fiche Název Fiche Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 Alokace pro 1. výzvu
F1 A Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků 2 254 560,- Kč
F2 B Investice do zemědělských produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 640 000,- Kč
F3 C Diversifikace zemědělství Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 1 600 000,- Kč
F4 D Spolupráce subjektů Článek 35, odstavec 2., písmeno d) - Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 1 000 000,- Kč

Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 5 494 560,- Kč

Seznam přijatých žádostí 1. výzva PRV

Pozvánka na seminář pro žadatele 4.1.2018

Prezentace ze semináře pro žadatele 4.1.2018
Časový harmonogram výzvy

Text výzvy č. 1

Soupis všech otázek a odpovědí od žadatelů k 1. výzvě PRV

Seznam vybraných a nevybraných žádostí 1. výzvy PRV
Zápis z jednání VK – PRV – výzva č. 1
Prezenční listina VK - PRV
Zápis z jednání PgV – PRV – výzva č. 1
Prezenční listina PgV - PRV

Kvůli chybnému přidělení bodů jednomu projektu (žadatel nedodal výpis z KN) musel znovu proběhnout hodnocení i výběr projektů.

Celkový výsledek tohoto projektu byl ponížen o 5 bodů, ale přesto to pořadí tohoto projektu v seznamu projektů nezměnilo.

Zápis z jednání VK – PRV – oprava výzva č. 1
Prezenční listina VK - PRV
Zápis z jednání PgV – PRV – oprava výzva č. 1
Prezenční listina PgV - PRV

Seznam vybraných a nevybraných žádostí 1. výzvy PRV - oprava

Přílohy výzvy:

Interní postupy MAS Brána Vysočiny pro Program rozvoje venkova (Interní postupy upravují mimo jiné také zamezení střetu zájmů a prohlášení o neexistenci střetu zájmů)
Aktuální znění vyhlášených Fichí:
Fiše A - nutno otvírat pomocí programu Adobe Acrobat Reader 

Fiše B - nutno otvírat pomocí programu Adobe Acrobat Reader 

Fiše C - nutno otvírat pomocí programu Adobe Acrobat Reader 

Fiše D - nutno otvírat pomocí programu Adobe Acrobat Reader 

Příloha č. 1 Formulář Příjmy ze zemědělské prvovýroby
Příloha č. 2 Osnova podnikatelského plánu ve struktuře, která je uvedena jako Příloha 20 Pravidel 19.2.1
Příloha č. 3 Povinné náležitosti smlouvy o spolupráci
Příloha č. 4 Počet obyvatel v členských obcích MAS Brána Vysočiny k 1. 1. 2017 (dle ČSÚ)

INSTRUKTÁŽNÍ LIST – ŽÁDOST O DOTACI 19.2.1 

Další dokumenty:

Pravidla pro žadatele pro rok 2018 (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Revize pravidel pro žadatele 19.2.1. k 29.3.2018 (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje)

Příloha 5 Pravidel (nutno otvírat pomocí programu Adobe Acrobat Reader) – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (MSP)
Instrukce pro vyplnění přílohy č. 5 Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP
Příloha 6 Pravidel – Souhlasné vyjádření krajské pobočky ÚHÚL
Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – pastevní areály
Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – vodní drůbež
Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – lesní cesty
Příloha 8 Pravidel – Potvrzení krajské veterinární správy
Příloha 11 Pravidel – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí
Příloha 19 Pravidel – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (aktivní pdf)
Pravidla MAS (Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny, jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj))
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Instrukce na vygenerování žádosti o dotaci v Portálu farmáře
Pravidla povinné publicity PRV
Registrace žadatele do Portálu farmáře
Podmínky pro zadávání veřejných zakázek
Podmínky výpočtu finančního zdraví
METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis 

Žádost o platbu

Postup pro podání žádosti o platbu

Postup - vygenerování, vyplnění a odeslání ŽoP
Hlášení o změnách

Zjednodušený postup pro podání hlášení o změnách

 


Výzva č. 2 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlásila dne 2.12.2019 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení.

Datum vyhlášení výzvy: 2.12.2019
Datum zahájení příjmu žádostí: 16.12.2019
Datum ukončení příjmu žádostí: 16.1.2020

Termín registrace na RO SZIF: 27.3.2020

Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

Celková výše dotace pro 2. Výzvu je 3 954 000,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 1, 2 a 3

 

Číslo Fiche

Název Fiche

Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace

pro 2. výzvu

F1

A Investice do zemědělských podniků

Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků

2 200 000 Kč

 

F2

B Investice do zemědělských produktů

Článek 17, odstavec 1., písmeno b) - Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

254 000 Kč

F3

C Diversifikace zemědělství

Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

1 500 000 Kč

Pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte manažera PRV: Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 774 585 169

Od ledna 2020 nastaly v Portálu farmáře velké změny, od 6.1.2020 je zde mj. k dispozici nový postup pro přípravu a podání Žádosti o dotaci. Postup

Berte prosím na vědomí, že s formulářem Žádosti o dotaci je přes Portál farmáře potřeba podat také všechny přílohy, zmíněné v aktuálních Pravidlech pro opatření 19.2.1 a také všechny přílohy, prokazující vámi požadované preferenční body v samotné žádosti o dotaci. Pokud nám nepodáte přílohy k preferenčním kritériím, nebudou vám preferenční body uděleny!

Žádosti o dotaci je samozřejmě možné s námi konzultovat (Milan Kouřil, kontakt E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefon: 774 585 169).

Pozor prosím na novou podobu příloh "Prohlášení o kategorii podniku" a "Prohlášení de minimis" u žádostí o dotaci, kterých se to týká.

Termín pro podání žádosti o dotaci končí 16/1/2020, nenechávejte prosím nic na poslední chvíli!

Pozvánka na seminář pro žadatele 3.12.2019
Prezentace ze semináře pro žadatele 3.12.2019
Časový harmonogram výzvy

Text výzvy č. 2
Přílohy výzvy:
Interní postupy MAS Brána Vysočiny pro Program rozvoje venkova (Interní postupy upravují mimo jiné také zamezení střetu zájmů a prohlášení o neexistenci střetu zájmů)
Fiše A
Fiše B
Fiše C
Počet obyvatel v členských obcích MAS Brána Vysočiny k 1. 1. 2019 (dle ČSÚ)

Další dokumenty
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
Pravidla pro opatření 19.2.1 
Souhlasné stanovisko MŽP při chovu vodní drůbeže
Potvrzení krajské veterinární správy
Čestné prohlášení žadatele pro režim de minimis
Tabulka ekonomických činností (CZ-NACE)
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF
Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020
Příručka pro publicitu

PDF, která se vám nezobrazi v prohlizeci, si stáhněte do počítače a pak otevřete

Seznam podaných žádostí o dotaci 2. výzva 

Seznam žádostí o dotaci, které prošly věcným hodnocením 2. výzvy PRV
Zápis z jednání VK – PRV – výzva č. 2
Prezenční listina VK - PRV

Zápis z jednání PgV 12.2.2020 – PRV
Prezenční listina PgV - PRV
Zápis z jednání PgV 20.3.2020 – PRV - odstoupení projektu (per rollam)

Seznam vybraných a nevybraných projektů 2. výzvy - změna 20.3. 2020

 


Výzva č. 3 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlašuje dne 1.7.2020 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Pokud plánujete žádat o podporu na realizaci staveb podléhajících řízení stavebního úřadu, upozorňujeme na včasné vyřízení stavebního povolení. Povinnou přílohou Žádosti o dotaci
v takovém případě bude prostá kopie ke dni podání na MAS platného a nejpozději ke dni registrace na SZIF pravomocného odpovídajícího správního aktu stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt/část projektu realizovat.

Datum vyhlášení výzvy: 1.7.2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 6.7.2020
Datum ukončení příjmu žádostí: 28.8.2020
Termín registrace na RO SZIF: 31.10.2020

Celková výše dotace pro 3. Výzvu je 720 741,- Kč
Obsahem Fiche jsou pouze podopatření Veřejná prostranství v obcích a Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven, detaily v textu Fiche na webových stránkách www.masbranavysociny.cz

Pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte manažera PRV: Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 774 585 169Pozvánka na seminář pro žadatele 3.7.20120
Text výzvy č. 3
Přílohy výzvy:
Interní postupy MAS Brána Vysočiny pro Program rozvoje venkova (Interní postupy upravují mimo jiné také zamezení střetu zájmů a prohlášení o neexistenci střetu zájmů)
Fiše F
Počet obyvatel v členských obcích MAS Brána Vysočiny k 1. 1. 2020 (dle ČSÚ)
Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
Další dokumenty
Pravidla pro opatření 19.2.1
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020
Příručka pro publicitu

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele 3.7.2020
Prezentace ze semináře pro žadatele 3.7.2020

Pro lepší stanovení způsobilých informací při přípravě vašich projektů lze využít nejčastější dotazy ze semináře MZe/SZIF.
http://eagri.cz/public/web/file/646685/Dotazy_jednani_21._1._2020_a_dalsi_nejcastejsi_dotazy_ke_cl._20.pdf

Seznam podaných žádostí o dotaci 3. výzva

Seznam žádostí o dotaci, které prošly věcným hodnocením 3. výzvy PRV
Zápis z jednání VK – PRV – výzva č. 3
Prezenční listina VK - PRV

Zápis z jednání PgV 14.10.2020
Seznam vybraných žádostí o dotaci
Prezenční listina PgV 14.10.2020


Výzva č. 4 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Výzva č. 4 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlašuje dne 19.5.2021 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Datum vyhlášení výzvy: 19.5.2021
Datum zahájení příjmu žádostí: 19.5.2021
Datum ukončení příjmu žádostí: 11.7.2021
Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2021

Celková výše dotace pro 4. výzvu je 358 256,- Kč
Obsahem Fiche je pouze podopatření Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven.

Pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte manažera PRV: Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 774 585 169

Pozvánka na seminář pro žadatele 19.5.2021
Prezentace
Text výzvy č. 4
Přílohy výzvy:
Interní postupy MAS Brána Vysočiny pro Program rozvoje venkova (Interní postupy upravují mimo jiné také zamezení střetu zájmů a prohlášení o neexistenci střetu zájmů)
Fiše F
Počet obyvatel v členských obcích MAS Brána Vysočiny k 1. 1. 2021 (dle ČSÚ)
Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
Další dokumenty
Pravidla pro opatření 19.2.1
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020
Příručka pro publicitu
Seznam podaných žádostí o dotaci 4. výzva

Seznam žádostí o dotaci, které prošly věcným hodnocením 3. výzvy PRV
Zápis z jednání VK – PRV – výzva č. 3
Prezenční listina VK - PRV

Zápis z jednání PgV 18.8.2021
Seznam vybraných žádostí o dotaci
Prezenční listina PgV 18.8.2021

Pozvánka na seminář pro realizátory projektů 3. a 4. výzvy PRV


Výzva č. 5 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014-2020

MAS Brána Vysočiny, z.s. vyhlašuje dne 14.2.2022 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.

Datum vyhlášení výzvy: 14.2.2022
Datum zahájení příjmu žádostí: 14.2.2022
Datum ukončení příjmu žádostí: 13.5.2022
Termín registrace na RO SZIF: 15.7.2022

Celková výše dotace pro 5. výzvu je 1 000 000,- Kč
Obsahem Fiche je podopatření Kulturní a spolkové zařízení včetně knihoven a podopatření Mateřské a základní školy.

Pro bezplatnou konzultaci Vašeho projektového záměru kontaktujte manažera PRV: Milan Kouřil, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 774 585 169

Pozvánka na seminář pro žadatele 28.2.2022
Prezentace
Text výzvy č. 5
Přílohy výzvy:
Interní postupy MAS Brána Vysočiny pro Program rozvoje venkova (Interní postupy upravují mimo jiné také zamezení střetu zájmů a prohlášení o neexistenci střetu zájmů)
Fiše F
Počet obyvatel v členských obcích MAS Brána Vysočiny k 1. 1. 2021 (dle ČSÚ)
Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce
Další dokumenty
Žádost o přístup na Portál farmáře
Pravidla pro opatření 19.2.1
Postup pro žadatele od podání žádosti na MAS k podání na RO SZIF
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV na období 2014-2020
Příručka pro publicitu

Seznam přijatých žádostí 5. výzva

Seznam žádostí o dotaci, které prošly věcným hodnocením 5. výzvy PRV
Zápis z jednání VK 10.6.2022 – PRV – výzva č. 5
Prezenční listina VK 10.6.2022 - PRV
Zápis z jednání PgV 15.6.2022
Prezenční listina PgV 15.6.2022
Seznam vybraných žádostí o dotaci

Facebook