Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 6

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 6 Podpora sociálních služeb II. k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci výzvy bude podporováno odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitace a odlehčovací služby. Výzva je určena pro poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 28. 8. 2019 do 31. 10. 2019.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz.

MAS bude k vyhlášené výzvě pořád seminář pro žadatele. O datu a místu konání budeme včas informovat.

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 5

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 28. 8. 2019 výzvu č. 5 Podpora prorodinných opaření II. k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci výzvy budou podporovány činnosti na podporu zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování, doprovody na kroužky a zájmové aktivity, příměstské tábory a dětské skupiny.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 28. 8. 2019 do 31. 10. 2019.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz.

MAS bude k vyhlášené výzvě pořád seminář pro žadatele. O datu a místu konání budeme včas informovat.

Pozvánka na dvoudenní akci v říjnu

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny srdečně zvou na exkurzi Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy inspirace potravinových iniciativ v ČR
Termín: 14–15. říjen 2019
Čas a místo odjezdu: 7:30 hod. Tišnov, náměstí Míru 111 (radnice) 8:30 hod. Brno, OC Olympie, U Dálnice 777, Modřice (zóna žlutá – http://www.olympia-centrum.cz/cz/parkovani)
Návrat do Brna cca v 17:00 hod., do Tišnova cca 18:00 hod. V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava, pohoštění, návštěvy na farmách, lektoři.
Účastníci exkurze si sami hradí ubytování, vč. snídaně ve výši 500 Kč/osoba/noc.

Platbu po potvrzení přihlášení posílejte na účet: 3224225309/0800, do poznámky uveďte vaše jméno a příjmení. Bližší informace a závazná registrace je možná v termínu do 8. října 
2019 do 12:00 hod. na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pozvánka

Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ)

5. setkání z cyklu na téma Místní prodej, krátké dodavatelské řetězce (KDŘ), možnosti spolupráce proběhne 9. září 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod. Orlovna Bořitov Pod Kostelem 1, Bořitov

Můžete se registrovat na jednu či více akcí, ideálně na celý cyklus akcí. Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pozvánka

2. výzva MAS bude vyhlášena až v prosinci 2019

2. výzva MAS Brána Vysočiny, z.s. v Programu rozvoje venkova bohužel nebude vyhlášena v létě 2019.

Bude vyhlášena až v prosinci 2019. Vyhlášeny budou 3 Fiche, konkrétně
- Investice do zemědělských podniků (stroje a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu)

- Investice do zemědělských produktů (zpracování zemědělských produktů – sýrárny, mlékárny, sušičky ovoce apod.) a

- Diverzifikace zemědělství (investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností v rámci CZ NACE C, F, G, I, J. M, N, P, R a S: http://www.nace.cz/)

Je možné s námi vaše projekty konzultovat již nyní. Pro více informací prosím kontaktujte Ing. Milana Kouřila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

MAS Brána Vysočiny - aktualizace harmonogramu výzev IROP + OPZ

MAS Brána Vysočiny informuje, že byla provedena aktualizace harmonogramu výzev v Integrovaném regionálním operačním programu pro rok 2019. Programový výbor schválil plán vyhlášení dvou výzev – Infrastruktura dopravy II. a Infrastruktura vzdělávání II. Obě výzvy budou vyhlášeny v srpnu 2019. Informace o vyhlášení výzev, včetně popisu podporovaných aktivit a dalších podrobnostech výzvy, bude zveřejněna na webových stránkách http://masbranavysociny.cz/.

Zde základní avízo o plánovaných výzvách v IROP a OP Z

Aktualizovaný harmonogram výzev je k dispozici zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop

Aktualizovaný harmonogram výzev OP Z je k dispozici zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-opz

Společná zpracovna - setkání

Jste srdečně zváni na další setkání k přípravě společné zpracovny. Sejdeme se 19.6. v 17 hod. v kanceláři MAS Brána Vysočiny, Radniční 14, Tišnov (vchod hnědými vraty vedle městské policie do parku, vstup do budovy dveřmi vlevo, výstup do 1. patra). 

Program:

1. kam jsme se posunuli v přípravě společné zpracovny/prodejny v Tišnově

2. rozpočet akce, potřebné náležitosti, jak provozovat komunitní zpracovnu/prodejnu: založení družstva (komunita) apod.

3. Victorina Loca: družstevní prodejna v Příboře (v říjnu tam pojedeme na exkurzi, samozřejmě jste zváni)

4. překvapení

 Registrace prosím na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Den s MAS - pracovní jednání

Dne 16. 5. 2019 se v prostorách Jihomoravského kraje uskutečnilo pracovní jednání místních akčních skupin z jihomoravského kraje - Den s MAS. Setkání se zúčastnili také zástupci jihomoravského kraje. Každá MAS v krátkosti informovala o své činnosti a prezentovala se tradičními výrobky a propagačními materiály. Byly také prezentovány společné projekty, jako je projekt Klimatická zeleň, místní akční plány a další.

Pracovníci MAS Brána Vysočiny informovali o vyhlášených a plánovaných výzvách v jednotlivých operačních programech, o realizovaných projektech (projekt Zasaď strom, Cesta republiky stromy lemovaná, Klimatická zeleň), o spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a o další činnosti MAS. Zároveň jsme prezentovali místní výrobky.

 

Zveme vás na cyklus 6 akcí

Výměna zkušeností úspěšného hospodaření na farmách - Cyklus seminářů Management podniku od A do Z

Celý projekt 6 seminářů je kombinací vzdělávacího, informačního a praktického charakteru.
Vzdělávací aktivity jsou tematicky vzájemně propojeny tak, aby účastník, který absolvuje všechny (či většinu z nich), získal kompletní znalosti o managementu farmy (podniku) od A do Z a dostalo se mu také dalších kvalitních a praktických informací (jak zpracovávat svou produkci, jak spolupracovat, jak balit výrobky, jak je prodávat, propagovat apod.).

Plakát výměny zkušeností

4. setkání z cyklu na téma Zpracování rostlinné produkce (vlastní, službou), požadavky na zpracování, odbyt vlastní produkce proběhne  7. června 2019 od 9:00 hod. do 15.00 hod.  Ekostatek Vlkaneč – zpracovna Jiráskova 153, Golčův Jeníkov

Můžete se registrovat na jednu či více akcí, ideálně na celý cyklus akcí. Více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte co nejdříve na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pozvánka

Informace o schválení Evaluační zprávy ze střednědobé evaluace činnosti MAS

Dne 1. 4. 2019 byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena Evaluační zpráva ze střednědobé evaluace činnosti MAS Brána Vysočiny, z. s. Schválením byl završen proces vyhodnocení

-          naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ze strany MAS,

-          samotné činnosti MAS

-          přínosů vyhlášených výzev a realizovaných projektů.

MAS pro získání relevantních informací provedla rozhovory s realizátory projektů a zorganizovala jednání fokusní skupiny za účasti realizátorů projektů, zástupců MAS, zástupců obcí, odborníků z území MAS a dalších partnerů. Tímto bychom všem chtěli za jejich účast a pomoc poděkovat.

Se získanými poznatky a nápady budeme dále pracovat. Tímto jsme získali podklad pro provedení změn ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, pro zacílení výzev, které MAS plánuje vyhlásit v roce 2019 (tak, aby realizované projekty přinesly maximální efekt pro obyvatele na území MAS) a pro další směřování práce MAS.

Evaluační zprávu si můžete přečíst v sekci Strategie 2014-2020, část Evaluační zpráva, případně využijte odkaz: http://masbranavysociny.cz/images/files/sclld/evaluacni_zprava_final.pdf

               

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Operačním programu Zaměstnanost výzvu č. 4

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 24. 4. 2019 výzvu č. 4 Rozvoj sociálního podnikání k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci výzvy budou podporovány činností, které umožní vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Výzva je určena pro nestátní neziskové organizace, obchodní korporace a OSVČ.

Alokace výzvy činí 4.000.000,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 400.000,- Kč, maximální výše 2.000.000,- Kč.

Výše dotace je 85 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je 15 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 24. 4. 2019 do 30. 9. 2019.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde

Facebook