Vítejte v MAS Brána Vysočiny z.s.

Seminář pro žadatele o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)
v rámci 5. výzvy s názvem„MAS Brána Vysočiny, z.s. - IROP - Infrastruktura vzdělávání II"
KDY: 10. 6. 2020, od 9:00 do 11:00
KDE: Kancelář MAS Brána Vysočiny, z.s., Radniční 14, Tišnov

Pozvánka

Prezentace

Regiony sobě

Kampaň Regiony sobě – prezentace zajímavých místních podniků

MAS Brána vysočiny je součástí kampaně na podporu regionů zaměřené na lokální ekonomiku, jako nástroj pomoci řemeslníkům, živnostníkům a dalším venkovským podnikatelům v této době.

Prezentace každého regionálního podnikatele bude zdarma a bude obsahovat identifikační

a kontaktní údaje, informace o činnosti a vyráběném sortimentu, fotografie výrobků a umístění na mapě ČR. V případě, že se chcete na webu prezentovat, prosím, kontaktujte správce webu pro území MAS Brána Vysočiny This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 774 585 169.

FORMULÁŘ s údaji pro tvorbu profilu k vyplnění zde.

Vyplněný jej spolu s fotografiemi výrobků/produktů/služeb prosím zašlete na výše uvedený email.

Seminář pro žadatele Mimořádné 10. kolo PRV

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele Mimořádné 10. kolo PRV
V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 3,4 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na posílení soběstačnosti citlivých sektorů.
KDY: pátek 22. května v 9.00 – 11.00 hod.
KDE: Zasedací místnost, Radniční 14, Tišnov

Registrace prosíme na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 777 706 722
Pozvánka
Prezentace

Seminář pro žadatele o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP)
v rámci 4. výzvy s názvem „MAS Brána Vysočiny, z.s. - IROP - Infrastruktura dopravy II“, Aktivita Bezpečnost dopravy
KDY: 27. 5. 2020, od 9:00 do 11:00
KDE: Kancelář MAS Brána Vysočiny, z.s., Radniční 14, Tišnov

Pozvánka

Prezentace

Vyhlášení výzvy č.4 a č.5 v Integrovaném regionálním operačním programu

MAS Brána Vysočiny vyhlašuje v Integrovaném regionálním operačním programu výzvu č. 4 a výzvu č. 5

MAS Brána Vysočiny vyhlásila dne 4. 5. 2020 výzvu č. 4 Infrastruktura dopravy II a výzvu č. 5 Infrastruktura vzdělávání II k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

V rámci výzvy č. 4 budou podporovány projekty na zvýšení bezpečnosti dopravy, zejména výstavba/rekonstrukce chodníků, bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy, podchodů a lávek pro chodce, realizace prvků zvyšujících bezpečnost silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů. Výzva je určena pro kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).

Alokace výzvy činí 4.910.867,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 200.000,- Kč, maximální výše 3.128.000,- Kč.

Výše dotace je 95 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je 5 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 4. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop.

V rámci výzvy č. 5 budou podporovány projekty na zlepšení infrastruktury pro předškolní vzdělávání, základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. A to zejména (podle podporované aktivity) rekonstrukcí/stavební úpravou stávající infrastruktury, pořízením vybavení budov a učeben, pořízením kompenzačních pomůcek, zajištěním vnitřní konektivity školy a připojením k internetu, budováním infrastruktury pro podporu rozvoje klíčových kompetencí v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání mládeže.  Výzva je určena pro kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, zařízení péče o děti do 3 let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti, školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Alokace výzvy činí 4.558.185,- Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 400.000,- Kč, maximální výše 2.250.000,- Kč.

Výše dotace je 95 % způsobilých výdajů, spolufinancování od příjemce je 5 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí bude probíhat v období od 4. 5. 2020 do 31. 8. 2020.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete zde: http://masbranavysociny.cz/index.php/vyzvy-irop

V případě dotazů kontaktujte pracovníky kanceláře MAS:

PhDr. Libuše Beranová – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 777 706 722;

Ing. Petr Šústal, MPA – email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel.: 704 426 282

MAS bude k vyhlášeným výzvám pořád seminář pro žadatele. O datu a místu konání budeme včas informovat.

 

Novinky pro žadatele o dotace (1. výzva MAS Brána vysočiny, Jednotná žádost)

Lhůta vázanosti na účel, tedy tzv. udržitelnost projektů není nouzovým stavem ani souvisejícími krizovými opatřeními dotčena. Platí tedy povinnost udržet a provozovat (využívat) výstupy podpořeného projektuudržet nově vytvořená pracovní místa i dodržet plnění definice způsobilého žadatele/příjemce. V této souvislosti upozorňujeme zejména na riziko případného dočasného pozastavení živnosti (např. po dobu nuceného uzavření podniku nebo z důvodu sezónnosti podnikání), které je považováno za porušení Pravidel 19.2.1 a mohlo by pravděpodobně vést k odebrání dotace,

Kontroly fyzické realizace projektu na místě ze strany SZIF před proplacením dotace byly dočasně pozastaveny, mohlo by tak dojít s největší pravděpodobností k opoždění plateb v případě, když realizujete projekt z PRV a máte podanou Žádost o platbu (ŽoP). V individuálních případech je však možné se s kontrolory domluvit na alternativním způsobu provedení kontroly,

Podpis Dohod na RO SZIF je nyní rovněž ze strany SZIF odkládán na pozdější termíny. V individuálních případech je však možné se s příslušným pracovníkem RO SZIF domluvit na vyřízení záležitosti korespondenčně,

Dále se prodloužila lhůta pro podání Jednotné žádosti, a to až do 15. června.

Praktická brožura - Zpracování masa na farmě

MAS a CSV RO Brno vydalo další praktickou brožuru. Zpracování masa na farmě - praktická brožura Metodika je určena pro zemědělce, kteří chtějí svou produkci masa realizovat ve formě zpracovaných potravin. Mohou ji v přiměřeném rozsahu využít i „hobby“ chovatelé, kteří produkci svého chovu realizují ve formě samozásobení a chtějí svým nejbližším nabídnout kvalitní a chutné domácí produkty. V neposlední řadě metodiku využijí ti zemědělci, kteří výhledově přemýšlejí o rozšíření své produkce či jejím zpracování.

Brožura

více v sekci CSV - Výměna zkušeností na farmách

Malý LEADER MAS Brána Vysočiny 2020

MAS Brána Vysočiny z.s. vyhlásila výzvu ,„Malý LEADER MAS Brána Vysočiny“ pro neziskové organizace pro rok 2020.

Byly vyhodnoceny podané projekty do této výzvy. Zde výsledek Hodnocení projektů 13.1.2020

Více http://www.masbranavysociny.cz/index.php/maly-leader

Ukončení příjmu žádostí do 2. kola PRV

16.1.2020 byl ukončen příjem žádostí do 2. kola PRV na investice do zemědělských podniků, produktů a diverzifikaci zemědělství. Přišlo 26 žádostí. Projekty byly vyhodnoceny a do 27.3.2020 musí být podány na SZIF přes Portál farmáře. Seznam vybraných a nevybraných projektů 2. výzvy - změna 20.3. 2020.

Více zde

Podpora společného odbytu

Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Vás srdečně zve ke kulatému stolu na téma Podpora společného odbytu – krátké dodavatelské řetězce/místní prodej v Tišnově KDY: čtvrtek 5. března 2020 od 13.00 do 15.00 hod.
KDE: Zasedací místnost – Radniční 14, Tišnov
Proč: V rámci 9. kola Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 – 2020 (6.4. – 26.4.2020) bude možné podat Žádost o dotaci na spolupráci zemědělců/potravinářů a dalších subjektů, která povede k realizace nějakého odbytového místa, vybavení stávajícího obchodu apod.
Registrace prosím nejpozději do 28 února 2020 na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pozvánka

Facebook